WEBINAR POSEBNO PRILAGOĐEN PONUĐAČIMA O KOMPLETNOM PROCESU JAVNIH NABAVKI

1100 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

WEBINAR POSEBNO PRILAGOĐEN PONUĐAČIMA O KOMPLETNOM PROCESU JAVNIH NABAVKI

 

 16.04.2024. godine - Webinar, 09:00-16:00
 18.04.2024. godine - Video snimak
23.04.2024. godine - Video snimak

 

Ovaj webinar je namenjen ponuđačima koji žele da poboljšaju svoje šanse za osvajanje ugovora o javnim nabavkama.

Da li želite da poboljšate svoje znanje o javnim nabavkama i povećate šanse za uspjeh? Ovaj webinar pruža sveobuhvatan pregled procesa javnih nabavki i relevantnih zakonskih propisa.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NA WEBINARU:
- Dubinski pregled procesa javnih nabavki
- Analiza najnovijih propisa i zakonskih okvira
- Upoznavanje sa novitetima u e-nabavkama i e-aukcijama kao što su skoro usvojeni novi pravilnik o elektronskim nabavkama i zajedničkim nabavkama.
- Praktične strategije za efikasno sudjelovanje u natječajima
- Savjeti i trikovi za optimizaciju pripreme ponuda
- Važnost pravne podrške u žalbenim postupcima
- Direktno postavljanje pitanja iskusnim predavačima

Ovaj webinar je veoma važan za privatne firme, ali i državne koje učestvuju kao ponuđači u postupku javnih nabavki da bi mogli i u buduće da kvalitetno učestvuju sa svojim ponudama u postupcima nabavki.

Ako ste ponuđač svjesni ste da Vas i najmanji propust u pisanju ponude može diskvalifikovati iz daljeg postupka nabavki. To vas može koštati zarade koju ste mogli ostvariti da vaša ponuda nije odbačena radi tehničke greške. Možda je osoblje preduzeća koje kreira ponude nekad bilo obučeno, ali sa konstantnim izmjenama mora biti upoznato jer se promijenio način rada.

PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN! TO JE NAJISPLATIVIJA INVESTICIJA ZA PREDUZEĆE!

Sa obučenim osobljem možete biti ispred konkurencije.

Na dijelu webinara će biti demonstriran kompletan elektronski postupak na portalu Javnih nabavki BiH - www.ejn.gov.ba.

Na webinaru ćete uz pomoć iskusnih stručnjaka iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

- BUDŽETSKI KORISNICI, NARAVNO, MOGU PRISUSTVOVATI SEMINARU UZ ODGODU PLAĆANJA, ALI UZ OBAVEZNU PRIJAVU!

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

AKO STE PONUĐAČ ZNATE LI KAKO JE SA NOVIM IZMJENAMA PREDVIĐENO DA UBUDUĆE RADITE?

 

PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN!

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

SVI ASPEKTI PRIPREME PONUDA OD STRANE PONUĐAČA
    • Pronalaženje relevantnih obavijesti o javnim nabavkama
    • Razumijevanje zahtjeva natječaja (Analiza dokumentacije o nabavci, identifikacija ključnih zahtjeva, uvjeta i kriterija, Razumijevanje specifikacija proizvoda ili usluga koje se traže, Identificiranje bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća te postavljanje pitanja u svrhu dobivanja dodatnih informacija)
    • Planiranje i organizacija (Izrada rasporeda rada i rokova za pripremu ponude, Formiranje tima koji će biti odgovoran za izradu ponude i delegiranje odgovornosti, Priprema popratne dokumentacije, uključujući referentne projekte, certifikate, potvrde, itd.)
    • Financijska analiza (Procjena troškova i rizika vezanih uz sudjelovanje u natječaju, Analiza troškova proizvodnje ili pružanja usluga te utvrđivanje prihvatljive cijene ponude, Procjena potencijalnih troškova prilagodbe ili promjene postojećih procesa radi ispunjavanja zahtjeva natječaja)
    • Tehnička priprema (Razrada tehničkog prijedloga ili rješenja u skladu s zahtjevima natječaja, Priprema tehničkih opisa proizvoda ili usluga, Identifikacija inovativnih ili dodatnih elemenata koji bi mogli poboljšati konkurentnost ponude)
    • Kvaliteta i predstavljanje ponude (Provjera kvalitete pripremljenih dokumenata, uključujući gramatičke i pravopisne greške te logičku dosljednost, Organizacija i formatiranje ponude prema smjernicama natječaja, Korištenje jasnih, preciznih i uvjerljivih jezika u pisanju ponude radi jasnog komuniciranja s ugovornim organom)
    • Pravne implikacije (Pregledavanje i razumijevanje pravnih aspekata i obaveza vezanih uz sudjelovanje u natječaju, Osiguranje da su svi elementi ponude u skladu s važećim zakonima i propisima, Konzultiranje pravnih stručnjaka radi provjere i osiguranja usklađenosti ponude s pravilima natječaja)
    • Evaluacija konkurentnosti (Analiza konkurentnosti ponude u odnosu na ostale ponude koje su vjerojatno podnesene, Identifikacija jedinstvenih prednosti i prodajnih točaka ponude u odnosu na konkurenciju, Priprema strategija ili dodatnih elemenata koji bi mogli povećati šanse za dobivanje ugovora)
    • Pravovremena predaja ponude (Organizacija rokova i planiranje za pravovremenu predaju ponude, Osiguranje da su svi potrebni dokumenti pravilno pripremljeni i dostavljeni u skladu s uputama natječaja, Pravilna identifikacija i ispunjenje svih administrativnih formalnosti vezanih uz predaju ponude)
    • Kontinuirano praćenje i poboljšanje (Praćenje statusa ponude nakon predaje i odgovaranje na eventualne zahtjeve ili potrebe ugovornog organa za dodatnim informacijama, Analiza rezultata i povratnih informacija nakon završetka natječaja radi poboljšanja procesa pripreme ponuda u budućnosti, Usvajanje najboljih praksi i prilagodba strategija za buduće natječaje)

RAZLIČITI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI I NJIHOVE SPECIFIČNOSTI ZA PONUĐAČE
    • Pregovarački postupak sa objavom obavještenja
    • Pregovarački postupak bez objave obavještenja
    • Otvoreni postupak
    • Ograničeni postupak
    • Okvirni Sporazumi
    • Konkurentski dijalog
    • Direktna nabavka

ŽALBENI POSTUPAK SA STRANE PONUĐAČA
    • Uvod u žalbeni postupak - Pregled zakonskog okvira i pravnih osnova za podnošenje žalbi
    • Razlozi za podnošenje žalbe
    • Postupak podnošenja žalbe
    • Izazovi i prepreke -  Mogući izazovi i prepreke s kojima se ponuđači suočavaju tokom žalbenog postupka i strategije za prevladavanje prepreka
    • Dokazivanje i argumentacija
    • Važnost angažiranja stručnog pravnog zastupnika ili savjetnika u postupku žalbe
    • Mogući ishodi žalbenog postupka: odbacivanje žalbe, djelomično ili potpuno zadovoljenje zahtjeva ponuđača
    • Ispunjenje odluke, eventualna naknada štete i daljni koraci koje ponuđač može poduzeti u slučaju nezadovoljstva s ishodom žalbe

ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAJEDNIČKE NABAVKE
Zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanje centralnog nabavnog organa

PROBLEMI I PRAKTIČNI PRIMJERI VEZANI ZA  NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI ("Službeni glasnik BiH", broj 80/23) I ŠTA TO ZNAČI ZA PONUĐAČE
    • Nadmetanje za sve pozicije
    • Pravila kod dostizanja minimalne cijene
    • Opseg kroz e-Aukciju na ponuđenu cijenu
    • Izmjena operatera učesnika u e-aukciji
    • Učestvovanje u više e-aukciju u isto vrijeme
    • Slanje zahtjeva za ponovno zakazivanje putem sistema u slučaju tehničkih problema
    • Pojašnjenje zahtjeva, statusi zahtjeva
    • Poništenje ili poništenje i ponovno zakazivanje e-Aukcije od strane ugovornih organa

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (ZIDZJN)
Direktni sporazum
    • Priprema i objava izvještaja o provedenom postupku.
    • Javna objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene ili ponude.
    • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene ili ponude.
    • Pružanje dodatnih informacija o ponudi i pregovaranje.
    • Korekcija eventualnih računskih grešaka.
    • Definiranje odgovorne osobe i formiranje tima unutar ponuđačke organizacije.
    • Slanje ili povlačenje prethodno dostavljene ponude.
    • Obavještavanje relevantnih strana o konačnim rezultatima postupka.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
    • Pretraga poziva za PBO
    • Službena objava poziva za sudjelovanje u postupku
    • Realizacija faze kvalifikacije sudionika u postupku javne nabavke
    • Provođenje faze incijalne ponude od strane sudionika
    • Provođenje faze konačne ponude
    • Preuzimanje TD za uslove kvalifikacije (faza I)
    • Preuzimanje TD za inicijalnu ponudu (faza II)
    • Preuzimanje TD za končnu ponudu (faza III)
    • Slanje upita za pojašnjenje TD

Postupak za usluge iz Aneksa II - elektronske javne nabavke
    • Definisanje CPV divizija u profilu ponuđača
    • Organizacija postupka s jednim ponuđačem.
    • Organizacija postupka s više ponuđača.
    • Registracija ugovora i računa u sistem.
    • Službena objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja prije provedbe postupka.
    • Službena objava godišnjeg obavještenja o planiranim nabavkama.

Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe
    • Slanje obavijesti o zaprimljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju
    • Notifikacija ponuđača koji naknadno preuzmu tendersku dokumentaciju
    • Slanje obavijesti o pristigloj žalbi na donesenu odluku u postupku javne nabavke

Plan nabavki
    • Objava planova nabavki/privremenih planova
    • Objava izmjene dopune plana nabavki

Novosti
    • Navigacija kroz novu početnu stanicu Portala
    • Aktuelna pitanja u vezi sistema e-nabavke

PITANJA UČESNIKA

PREDAVAČI

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke.
KEMAL MUHAMEDOVIĆ dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

 

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

Redovna cijena 135 KM po jednom učesniku
■ Ako se prijavite do 05. aprila – kotizacija iznosi 120 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku webinara, učesnici će dobiti certifikate o pohađanju webinara putem pošte.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000, 066 299 999 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1