SEMINAR "GODIŠNJA OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE - OBUKA ZA RAD U 2024. GODINI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

1090 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "GODIŠNJA OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE - OBUKA ZA RAD U 2024. GODINI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

06.10.2023. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
09.10.2023. godine u hotelu "Park", Bihać
11.10.2023. godine u hotelu "Mostar", Mostar
12.10.2023. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
13.10.2023. godine u Etno selu "Stanišić", Bijeljina

Video snimak 17. i 23.10.2023.god.

 

OVO JE NAJKOMPLETNIJI SEMINAR O JAVNIM NABAVKAMA KOJI U OVOM OBLIKU ODRŽAVAMO SAMO JEDNOM GODIŠNJE. U HOTELU UŽIVO ĆETE DOBITI KVALITETNU OBUKU O NAJZNAČAJNIJIM ASPEKTIMA PROCESA JAVNIH NABAVKI OD STANE OVLAŠTENIH PREDAVAČA AGENCIJE ZA JN, A GRATIS DRUGI DAN PUTEM INTERNETA VIDEO SNIMAK KOMPLETNIH ELEKTRONSKIH NABAVKI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANIH. Tako će polaznici dobiti kompletnu obuku svih aspekata procesa javnih nabavki.

ISKORISTITE PRILIKU!

SVI UGOVORNI ORGANI PORED TOGA ŠTO SU DUŽNI IMATI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE DUŽNI SU I DA SVI ČLANOVI KOMISIJE BUDU ADEKVATNO OBUČENI ZA RAD PO NOVOM ZAKONU KAKO BI RAVNOPRAVNO MOGLI UČESTVOVATI U NJENOM RADU.

Brojne izmene zakona o javnim nabavkama, pravilnika, odluka i upustava su usvojene u zadnju godinu dana. Sada je znatno jasnije kako se one pravilno primjenjuju, ali praksa je pokazala da kod članova komisija za javne nabavke ima još dosta nejasnoća.

Ovaj seminar je upravo zato namijenjen članovima komisija i na njemu će u jednom danu učesnici biti obučeni za sve najznačajnije faze procesa javnih nabavki po novom zakonu.

Stiže nova 2024. godina. Jeste li pripremili plan javnih nabavki u skladu sa izmjenama zakona? Da li znate, po novom, kako se izrađuje i šta sve mora sadržavati? Znate li šta da radite sa neutrošenim sredstvima i šta sa postupcima koje niste uspjeli završiti u ovoj godini?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Pošto se novim izmjenama akata promijenio i način rada komisija, veoma je važno biti pripremljen na vrijeme. Dok svi članovi komisija za javne nabavke ne budu upuznati kako se ispravno postupa neće moći učestvovati u postupcima javnih nabavki i bićete u problemima.

Na seminaru će učesnici biti upoznati sa svim novinama.

Sam postupak je složen i ima dosta koraka u kojima je moguće napraviti proceduralne greške. Zbog ovih grešaka dolazi do poništenja postupka, do sumnje u regularnost izbora, a često dolazi i do tužbi protiv ugovornih organa pred sudovima. Novi metod rada je bitan i za ponuđače i ugovorne organe.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Naravno da je želja ugovornih urgana da se izbjegnu problemi pri postupcima javnih nabavki. To je moguće samo uz stalnu obuku svih članova komisija za javne nabavke.

Adekvatna obuka je znači u interesu i rukovodstvu ugovornih organi, a i samim članovima komisija.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

OVAJ PUT SMO OMUGUĆILI I POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanju ove obuke.
Učešće na seminaru je značajno i za ponuđače kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke jer samo tako mogu uspješno da učestvuju u postupcima i ostvaruju svoja prava, a u krajnjem slučaju i kroz žalbeni postupak.

>>> NA SEMINARU ĆE BITI IZVLAČENJE NAGRADA PRIJATELJA SEMINARA ZA SREĆNE UČESNIKE SEMINARA! <<<

ZA SVE UČESNIKE SEMINARA OBEZBJEĐEN JE ZAJEDNIČKI RUČAK.

BUDŽETSKI KORISNICI, MOGU PRISUSTVOVATI SEMINARU UZ ODGODU PLAĆANJA, ALI UZ OBAVEZNU PRIJAVU.

 

 
POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

 

 
SAMO AKO SVI ČLANOVI KOMISIJE POZNAJU SVE ASPEKTE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA MOĆI ĆE USPJEŠNO PROVODITI POSTUPKE JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. PREGLED SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH, PRAVILNIKA, ODLUKA I UPUSTAVA I ŠTA JE DO SADA ZAŽIVJELO U PRAKSI
Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva: oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine, Nove definicije ponude: prihvatljiva; neprihvatljiva; nepravilna.
Proširuju se postojeća izuzeća od primjene ZJN, Nova obaveza da svi ugovorni organi donesu interni pravilnik kojim uređuju sva pitanja javnih nabavki, Dodatno je regulisan status službenika za javne nabavke, Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove, Detaljnije propisani uslovi za početak postupka javne nabavke, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki, Uslovi za isključenje  ponuđača iz budućih postupaka javnih nabavki, tzv. crna lista, Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa, Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, Postupanje ugovornog organa po žalbi, Preciziranje rokova za izjavljivanje žalbe, Apsolutno bitne povrede zakona, Troškovi u postupku pravne zaštite, "Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obuci službenika za javne nabavke", "Pravilnik o o izmjenama i dopunama pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke", "Pravilnik  o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa ii zakona o javnim nabavkama", "Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije", "Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tačke: c), d) i f)  Zakona o javnim nabavkama", "Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačke: c), d), i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o  javnim nabavkama"

2. ULOGA I NAČIN RADA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Odluka o imenovanju članova komisije. Šta mora sadržavati odluka i primjer odluke? Zadatak članova komisije. Ko šta radi?  Uloga predsjednika komisije. Uloga zamjenskih članova komisiji. Šta su obaveze sekretara Komisije? Broj članova komisije, Šta se podrazumjeva pod sukob interesa kod članova komisije, Izuzeće iz rada komisije, Uloga službenika za javne nabavke u novom zakonu o izmjenama i dopunama ZJN. Ko donosi poslovnik? Rok na koji se komisija bira. Mogu li isti članovi komisije biti godinama? Može li se imenovati stalna komisija za nabavke ili treba imenovati zasebnu komisiju za svaki postupak nabavke? Kako komisija odlučuje?
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti te nepostojanju sukoba interesa, šta sadrži, ko je potpisuje i kome se dostavlja, primjer izjave? Ko priprema tendersku dokumentaciju? Ko obavlja korespondenciju s ponuđačima? Da li članovi komisije moraju poznavati propise iz oblasti javnih nabavki, Da li članovi komisije moraju posjedovati stručnost iz oblasti pretmeta nabavki? Šta kad članovi komisije nemaju dovoljno stručno znanje iz predmeta nabavke? Da li može Komisija pozvati stručnjake sa specifičnim tehničkim znanjem, Na koji način angažovati vanjskog stručnjaka? Može li komisija angažovati fizičko lice kao stručnjaka? Mora li komisija prihvatiti preporuku stručnjaka? Mora li davati obrazloženje za prihvatanje ili ne prihvatanje mišljenja stručnjaka?
Otvaranje ponuda, pregled, poređenje ponuda i ocjenjivanje ponuda. Način odlučivanja. Pripremu prijedloga odluke. Kako treba izgledati zapisnik? Primjer zapisnika. Pravljenje izvještaja o postupku javne nabavke. Davanje preporuke ugovornom organu o odabiru ili poništenju postupka. Kako postupa komisija kad primi žalbu? Način i rokovi izjavljivanja žalbe, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Pripremu odgovora po pravnim lijekovima? Ko snosi troškove vezane za žalbu? Ko šalje na arhiviranje dokumentaciju? Kako i gdje se čuva dokumentacija o završenim postupcima javne nabavke?

3. KAKO KOMISIJA PRIPREMA TENDERSKU DOKUMENTACIJU PO NOVOM ZAKONU?
Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije,  Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tendera na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda,  Načini objavljivanja tendera,  Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru,  Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale

4. VRSTE I IZBOR POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, USLUGE IZ ANEKSA II I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
O pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja, Uslovi za primjenu ovog postupka i faze u provođenju ovog postupka, O pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, Uslovi za primjenu ovog postupka, Način provođenja ovog postupka, Otvoreni postupak, Rokovi za provođenje ovog postupka, Sadržaj tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke, Obaveze ugovornog organa u ovom postupku, Ograničeni postupak, Za koje nabavke se primjenjuje, Način i faze u provođenju ovog postupka, O konkursima za izradu idejnog rješenja, Kad se provode, Od čega se sastoji dokumentacija u ovom slučaju, Pravni propisi vezani za Aneks II, Kako se provode nabavke za usluge iz ANEKSA II, Šta sve poziv za usluge iz ovog aneksa mora sadžavati, Treba li se praviti Odluka o izboru za ove usluge i da li se treba objavljivati obavještenje o dodjeli ugovora, Izuzeća prema izmjenama i dopuna Zakona o javnim nabavkama, Koje usluge spadaju a koje usluge se više ne smatraju izuzećima, Treba li izuzeća objavljivati u Plan nabavki, kako se pokreće izuzeće i treba li objavljivati poziv, Šta sa pravnim uslugama, Treba li da dostavljaju Izvještaj Agenciji za javne nabavke za izuzeća

5. ANALIZA PONUDA, DODJELA UGOVORA I RAZLOZI ZA PONIŠTAVANJE I OTKAZIVANJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
Otvaranje ponuda, Ko vrši analizu ponuda, Odustajanje od ponude, Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda, Način slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude,     Moraju li dokumenti biti orginalni ili se mogu priložiti kopije, Matematičke greške u ponudi i način ispravke računskih greški, Šta se smatra neprirodno niska cijena, Poređenje ponuda  i bodovanje, Kako se pravi zapisnik o analizi i ocjeni ponuda, Preporuka komisije za nabavke, Koji su mogući razlozi za poništavanje i otkazivanje postupaka javnih nabavki od strane Ugovornih organa, Kada je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke, Koje su razlike između poništenja i otkazivanja postupka i kada se koja procedura koristi, Koji akti se moraju donijeti i kako ti akti trebaju izgledati u slučaju poništavanja postupka, Koji mogu biti dokazani razlozi koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke?, Koji akti se moraju donijeti i kako ti akti trebaju izgledati u slučaju otkazivanja postupka, Postupanje komisije ako se uloži žalba

6. POSTUPANJE KOMISIJE AKO SE ULOŽI ŽALBA PO NOVOM ZAKONU I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Rokovi za ulaganje žalbi, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Obaveze ugovornog organa po prijemu žalbe, Sadžaj žalbe, Novine vezane za troškove postupka, Bitne povrede zakona o kojima Kancelarija za razmatranje žalbi vodi računa po službenoj dužnosti, Kako da ponuđači izbjegnu potencijalne probleme, Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, Kontrola isporuke robe/usluge/izvođenja radova

 

VAŽNA NAPOMENA: SVI UČESNICI SEMINARA ĆE MOĆI DODATNO, GRATIS PUTEM VIDEO SNIMKA, PREKO INTERNETA, DA ODSLUŠAJU KOMPLETNE ELEKTRONSKE NABAVKE 17. ILI 23.10.2023. GODINE PO IZBORU UČESNIKA!

TEME KOJE ĆE BITI UBRAĐENE:

7. POSTUPAK ZA USLUGE IZ ANEKSA II
    • Prvođenje postupka sa jednim ponuđačem
    • Provođenje postupka sa više ponuđača
    • Unos ugovora/računa
    • Objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja
    • Objava godišnjeg obavještenja

8. NOTIFIKACIJE U SLUČAJU ZAPRIMLJENE ŽALBE
    • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na TD
    • Obavještavanje ponuđača koji naknadno preuzmu TD
    • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na Odluku

9. DIREKTNI SPORAZUM
    • Kreiranje o objava izvještaja o provedenom postupku
    • Objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
    • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
    • Pojašnjenje ponude i pregovaranje
    • Ispravka računske greške
    • Kreiranje odgovorne osobe i tima kod ponuđača
    • Slanje i povlačenje ponude
    • Obavještavanje o rezultatima

10. OBJAVA OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA
    • Unos inicijalnih osnovnih elemenata ugovora
    • Unos izmjene osnovnih elemenata ugovora
    • Unos realizacije ili poništenje ugovora

11. OBJAVA POZIVA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA (PROVOĐENJE SVIH FAZA PUTEM PORTALA JN)
    • Objava poziva
    • Provođenje faze kvalifikacije
    • Provođenje faze incijalne ponude
    • Provođenje faze konačne ponude
    • Objava obavještenje o dodjeli ugovora

12. NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU
    • Obaveznost primjene e-aukcije od 01.01.2024.
    • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa
    • Nadmetanje za sve pozicije
    • Učestvovanje u više e-aukcija u isto vrijeme

13. E-PONUDA UO
    • Definisanje uslova učešća
    • Imenovanje komisije i odgovorne osobe
    • Evaluacija pristiglih ponuda
    • Ispravka računske greške
    • Pojašnjenje ponude
    • Kreiranje preporuke i donošenje odluke

14. E-PONUDA PONUĐAČI
    • Kreiranje tima
    • Imenovanje odgovorne osobe
    • Zaštita ponude
    • Grupna ponuda
    • Priprema i slanje ponude
    • Prihvatanje ispravke računske greške
    • Pojašnjenje ponude
    • Odluka o izboru

 

PREDAVAČI

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

DRAGANA KOVAČEVIĆ, magistar ekonomskih nauka. Trenutno zaposlena u Gradskoj upravi Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u  implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u  implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda.  Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

MILICA PRANJIĆ - Milica Pranjić, diplomirana pravnica,pravna savjetnica za upravne sporove Suda BiH i dugogodišnji predavač iz oblasti javnih nabavki

MIRALEM KOVAČEVIĆ, master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Stručnog savjetnika za javne nabavke. Ima višegodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

SAMIR BULJINA, doktor pravnih nauka sa položenim pravosudnim i advokatskin ispitom.  Član Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar u periodu 2015-2021 godina. Ovlašteni predavač ispred Agencije za javne nabavke BiH. Ovlašteni predavač Agencije za državnu službu Federacije BiH za oblast javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Trenutno zaposlen u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Banja Luka - Predavači: Ivana Grgić, Miralem Kovačević
Bihać - Predavači: Dragana Kovaćević i Miralem Kovačević
Mostar - Predavači: Milica Pranjić i Samir Buljina
Sarajevo - Predavači: Belma Šećibović i Milica Pranjić
Bijeljina - Predavači:  Miralem Kovačević i Dragana Kovaćević
Elektronske nabavke: Predavač: Kemal Muhamedović

 

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu plus gratis video snimak elektronskih nabavki - 159 KM po jednom učesniku
■ Prisustvo u hotelu plus gratis video snimak elektronskih nabavki - Popust za rane prijave do 22. septembra – kotizacija iznosi 147 KM
■ Praćenje video snimka oba dana (snimak iz hotela i snimak elektronskih nabavki) – kotizacija iznosi 129 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

■   POSEBAN POPUST OVAJ PUT: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS TJ. POPUST JE 25% NA SVA ČETIRI ČLANA.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1