SEMINAR "ŠTA MORATE ZNATI I KAKO ISPRAVNO RADITI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

1089 

 

SEMINAR "ŠTA MORATE ZNATI I KAKO ISPRAVNO RADITI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

 25. i 26.09.2023. godine u Hotelu "Sunce", Neum

02. i 03.10.2023. godine - video snimak
12. i 13.10.2023. godine - video snimak

 Poštovana/i,

Imamo zadovoljstvo da Vas pozovemo na seminar o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini koji će se održati u predivnom gradu Neumu, na Jadranskom moru. Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje žele proširiti svoje znanje i razumijevanje o procesu javnih nabavki u BiH.

Tokom seminara, renomirani stručnjaci iz oblasti javnih nabavki će podijeliti svoja znanja, iskustva i najbolje prakse kako bi vam pomogli da bolje razumijete procese i procedure javnih nabavki u BiH.

Na seminaru ćete imati priliku naučiti sve o ključnim aspektima javnih nabavki, kao što su zakonodavni okvir, postupci nabavke, kriteriji za odabir ponuda, evaluacija ponuda, prigovori i žalbe i drugo i sve o elektronskim javnim nabavkama uz praktičnu demonstraciju. Također ćete imati priliku čuti primjere iz prakse i razmijeniti iskustva sa kolegama koji rade u ovoj oblasti.

Seminar je namijenjen svim profesionalcima koji su uključeni u procese javnih nabavki, kao što su predstavnici državnih institucija, lokalnih vlasti, privatnih kompanija, nevladinih organizacija, pružatelja usluga, članovima komisija za javne nabavke i drugima.

Bez obzira na vaše trenutno znanje o javnim nabavkama, seminar će vam pružiti vrijedne informacije i alate za unapređenje vašeg rada.

Predavači su:

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.


ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA OBA DANA. UČESNICI UČESTVUJU I U IZVLAČENJU NAGRADA.

Sve informacije vezane za seminar možete dobiti na brojeve telefona: 066/299-999 i 066/2400-000  ili naći na zvaničnom sajtu www.evropakomunikacije.com

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete ovom događaju molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili na telefon 066/299-999.

 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ISKORISTITE OVU IZVANREDNU PRILIKU ZA STICANJE NOVIH ZNANJA!

 

hotelKOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

RANE PRIJAVE

do 08.09.2023.

240 KM

/Učesniku

(PDV nije uključen)

 • Pristup svim predavanjima

 • Catering na pauzama i ručak prvog dana

 • Radni materijal

 • Ostalo

 

REGULARNA CIJENA


260 KM

/Učesniku


(PDV nije uključen)

 • Pristup svim predavanjima

 • Catering na pauzama i ručak prvog dana

 • Radni materijal

 • Ostalo

 

DODATNI POPUST


- 10 %

 • Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

 

CIJENA VIDEO SNIMKA JE 150,00 KM PLUS PDV

 

 

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijave slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na seminaru.

SMJEŠTAJ
U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike seminar obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za učesnike seminara cijene smještaja u hotelu "Sunce" su:

- 1/2 soba : 90,00KM / osobi / danu

- 1/1 soba : 145,00KM / danu

Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog seminara.
Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 066 299 999 i 066 240 000.

 
Predavači će u okviru tema obraditi:

 

25.09.2023. - PONEDJELJAK

10:30 - 11:00 Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

11:00 - 12:00 VRSTE I IZBOR POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, USLUGE IZ ANEKSA II I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

12:00 - 12:30 Kafe pauza

12:30 - 13:15 PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE

13:15 - 14:00 RUČAK

14:00 - 14:45 PRIPREMA KVALITETNE PONUDE OD STRANE PONUĐAČA I NAJČEŠĆE GREŠKE

14:45 - 15:00 Pauza

15:00 - 15:35 ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA

15:35 - 16:05 RAZLOZI ZA PONIŠTAVANJE I OTKAZIVANJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

16:05 - 16:20 PITANJA I ODGOVORI

 

26.09.2023. - UTORAK

10:00 - 11:00 POSTUPAK ZA USLUGE IZ ANEKSA II I NOTIFIKACIJE U SLUČAJU ZAPRIMLJENE ŽALBE

11:00 - 11:30 Kafe pauza

11:30 - 12:30 DIREKTNI SPORAZUM I OBJAVA OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA

12:45 - 13:15 Pauza

13:00 - 14:00 OBJAVA POZIVA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA (PROVOĐENJE SVIH FAZA PUTEM PORTALA JN) I NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU

14:00 - 14:30 Pauza

14:30 - 15:30 E-PONUDA UGOVORNI ORAGNI I E-PONUDA PONUĐAČI

 

 

12.06. - PONEDELJAK

PRAKTIČNA PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIH AKATA

 • Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva (oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine),
 • Nove definicije ponude: prihvaljiva, neprihvatljiva i nepravilna,
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama,
 • Obaveza donošenja internog akta kojim se uređuju pitanja javnih nabavki,
 • Regulisanje statusa službenika za javne nabavke,
 • Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove,
 • Detaljnije propisani uslovi za početak postupka javne nabavke,
 • Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki,
 • Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma.

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Obaveznost donošenja Plana nabavki,
 • Rokovi za pripremu i objavu Plana nabavki,
 • Privremeni Plan nabavki,
 • Kako izvršiti nabavku koja nije planirana u Planu nabavki,
 • Obavezni elementi Plana nabavki,
 • Izmjene Plana nabavki,
 • Planiranje donatorskih i grantovskih sredstava,
 • Način izbora postupka javne nabavke,
 • Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi,
 • Definisanje rokova,
 • Ispravno definisanje zahtjeva,
 • Uslovi i dokazi koji se mogu tražiti,
 • Definisanje parametara za bodovanje ponuda.

PRIPREMA PONUDE I PRILAGOĐAVANJE PONUĐAČA NOVOM ZAKONU

Vršenje pretrage obavješenja na portalu JN, Dokumentirati učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije, Osnovni elementi ponuda (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.), Način priprema i predaje garancija i dokaza za ličnu, finansijsku i profesionalnu sposobnost?, Da li ponuda može biti odbačena zbog nekorištenja originalnih obrazaca iz tenderske dokumentacije, forme garancija za ozbiljnost ponude, poveza itd.? Zašto se traži čvrsti uvez ponude?, Kako se određuje najpovoljnije ponuđača i najčešća nedoumice kod njegovog izbora ?, Da li ponuđači moraju striktno poštovati rokove za dostavljanje dokumenata kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji ? Šta da radimo ako se rokovi ne ispoštuju: Da li izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?, Kako i kome se dozvoljava uvid u ponude na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama?, Da li isti ponuđač ima pravo više puta tražiti uvid?, U kojim slučajevima se može poništiti izbor najpovoljnijeg ponuđača ?, Da li je obavezno  numerisanje i parafiranje ponude i na koji način se to radi?, Kako se dostavljaju ponude koje imaju više lotova?, Da li je za svaki lot potrebno dostavljati kompletnu dokumentaciju?, Koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje može ovjeriti ponuđač svojim pečatom?, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Pitanja i odgovori

USLOVI ZA POČETAK POSTUPKA NABAVKE

 • Prethodna provjera tržišta - obaveza ili mogućnost,
 • Kako ispravno istražiti tržište,
 • Primjer dokaza o učinjenom istraživanju tržišta,
 • Istraživanje tržišta i uticaj na plan javnih nabavki,
 • Uticaj istraživanja tržišta na sam postupak nabavke,
 • Isključenje iz učešća ponuđača – sukob interesa u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama,
 • Uslovi za isključenje ponuđača,
 • Predstavnici ugovornog organa koji mogu biti u sukobu interesa.

PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA

 • Nabavka usluga iz Aneksa II u skladu sa novim "Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama"
 • Novo "Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki"
 • Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke: c), d), e) i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama".
 • Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačke: c), d), i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama".

 

25.09.2023. - PONEDJELJAK

 

VRSTE I IZBOR POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, USLUGE IZ ANEKSA II I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 

 • O pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja, Uslovi za primjenu ovog postupka i faze u provođenju ovog postupka

 • O pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, Uslovi za primjenu ovog postupka, Način provođenja ovog postupka

 • Otvoreni postupak, Rokovi za provođenje ovog postupka, Sadržaj tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke, Obaveze ugovornog organa u ovom postupku

 • Ograničeni postupak, Za koje nabavke se primjenjuje, Način i faze u provođenju ovog postupka,

 • O konkursima za izradu idejnog rješenja, Kad se provode, Od čega se sastoji dokumentacija u ovom slučaju

 • Pravni propisi vezani za Aneks II, Kako se provode nabavke za usluge iz ANEKSA II, Šta sve poziv za usluge iz ovog aneksa mora sadžavati, Trebali se praviti Odluka o izboru za ove usluge i da li se treba objavljivati obavještenje o dodjeli ugovora

 • Izuzeća prema izmjenama i dopuna Zakona o javnim nabavkama, Koje usluge spadaju a koje usluge se više ne smatraju izuzećima, Treba li izuzeća objavljivati u Plan nabavki, kako se pokreće izuzeće i treba li objavljivati poziv, Šta sa pravnim uslugama, Treba li da dostavljaju Izvještaj Agenciji za javne nabavke za izuzeća

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Odluka o nabavci

 • Ko priprema tendersku dokumentaciju i da li članovi komisije mogu učestvovati i u pripremi tenderske dokumentacije

 • Procijena vrijednosti javne nabavke, kako je odrediti, šta ako je došlo do odstupanja u odnosu na procjenu u Planu JN, mora li se procjena vršiti i za LOT-ove

 • Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi

 • Definisanje rokova

 • Kako napraviti tehničke specifikacije, šta se mora tražiti, a šta ne smije tražiti u ovoj specifikaciji

 • Kako se tender dijeli na lotove

 • Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, način ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..)

 • Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti

 • Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti

 • Definisanje parametara za bodovanje ponuda

 • Načini objavljivanja tendera

 • Načini traženja i odgovaranja na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije

 • Kada se odbacuje ponuda radi neusklađenosti sa tehničkom specifikacijom

 • Kriteriji za odluku o odabiru

 • Na šta se ponuđači najčešće žale

PRIPREMA KVALITETNE PONUDE OD STRANE PONUĐAČA I NAJČEŠĆE GREŠKE

 • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki,

 • Preuzimanje tenderske dokumentacije,

 • Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije),

 • Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije,

 • Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije,

 • Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola,

 • Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži,

 • Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge,

 • Ko može potpisati ponudu,

 • Predaja i prijem ponuda,

 • Diskriminatorni uslovi u tehničkoj dokumentaciji i specifikaciji roba, kada se opravdano žaliti i koje razloge navesti u žalbi

 • Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda,

 • Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

 

ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA

 • Otvaranje ponuda

 • Ko vrši analizu ponuda

 • Odustajanje od ponude

 • Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda

 • Način slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude

 • Moraju li dokumenti biti orginalni ili se mogu priložiti kopije

 • Matematičke greške u ponudi i način ispravke računskih greški

 • Šta se smatra neprirodno niska cijena

 • poređenje ponuda i bodovanje

 • Kako se pravi zapisnik o analizi i ocjeni ponuda

 • Preporuka komisije za nabavke

 

RAZLOZI ZA PONIŠTAVANJE I OTKAZIVANJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

 • Koji su mogući razlozi za poništavanje i otkazivanje postupaka javnih nabavki od strane Ugovornih organa.

 • Kada je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke

 • Koje su razlike između poništenja i otkazivanja postupka i kada se koja procedura koristi

 • Koji akti se moraju donijeti i kako ti akti trebaju izgledati u slučaju poništavanja postupka

 • Koji mogu biti dokazani razlozi koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke?

 • Koji akti se moraju donijeti i kako ti akti trebaju izgledati u slučaju otkazivanja postupka

 


26.09.2023. - UTORAK

   POSTUPAK ZA USLUGE IZ ANEKSA II

 • Prvođenje postupka sa jednim ponuđačem

 • Provođenje postupka sa više ponuđača

 • Unos ugovora/računa

 • Objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja

 • Objava godišnjeg obavještenja

  NOTIFIKACIJE U SLUČAJU ZAPRIMLJENE ŽALBE

 • Obavještavanja o zaprimljenoj žalbi na TD

 • Obavještavanje ponuđača koji naknadno preuzmu TD

 • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na Odluku

  DIREKTNI SPORAZUM

 • Kreiranje o objava izvještaja o provedenom postupku

 • Objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude

 • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude

 • Pojašnjenje ponude i pregovaranje

 • Ispravka računske greške

 • Kreiranje odgovorne osobe i tima kod ponuđača

 • Slanje i povlačenje ponude

 • Obavještavanje o rezultatima

  OBJAVA OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA

 • Unos inicijalnih osnovnih elemenata ugovora

 • Unos izmjene osnovnih elemenata ugovora

 • Unos realizacije ili poništenje ugovora

  OBJAVA POZIVA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA (PROVOĐENJE SVIH FAZA PUTEM PORTALA JN)

 • Objava poziva

 • Provođenje faze kvalifikacije

 • Provođenje faze incijalne ponude

 • Provođenje faze konačne ponude

 • Objava obavještenje o dodjeli ugovora

  NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU

 • Obaveznost primjene e-aukcije od 01.01.2024.

 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa

 • Nadmetanje za sve pozicije

 • Učestvovanje u više e-aukcija u isto vrijeme

  E-PONUDA UO

 • Definisanje uslova učešća

 • Imenovanje komisije i odgovorne osobe

 • Evaluacija pristiglih ponuda

 • Ispravka računske greške

 • Pojašnjenje ponude

 • Kreiranje preporuke i donošenje odluke

  E-PONUDA PONUĐAČI

 • Kreiranje tima

 • Imenovanje odgovorne osobe

 • Zaštita ponude

 • Grupna ponuda

 • Priprema i slanje ponude

 • Prihvatanje ispravke računske greške

 • Pojašnjenje ponude

 • Odluka o izboru

    - PITANJA I ODGOVORI

 

 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

 • Telefoni mobilni +

    066 299 999 , 066 240 000
 • Telefoni fiksni +

  051 466 600
 • Fax +

  Fax: 051 466 601
 • 1