SEMINAR "SVE O NOVOUSVOJENIM PODZAKONSKIM AKTIMA, RAD PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA I PRIPREMNE PROCEDURE ZA RAD U 2023. GODINI"

1077 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "SVE O NOVOUSVOJENIM PODZAKONSKIM AKTIMA, RAD PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA I PRIPREMNE PROCEDURE ZA RAD U 2023. GODINI"

08.02.2023. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
09.02.2023. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
10.02.2023. godine hotel Kardial, Banja Vrućica, Teslić

Video snimak 14. i 17.02.2023.god.

 

Napokon je Vijeće ministara BiH na samom kraju prošle godine usvojilo tri podzakonska akta vezana za postupak javnih nabavki. Ovi akti su bitni i za ugovorne organe i ponuđače kako bi mogli provoditi postupke.

Znači nije dovoljno upuznati se sa samim izmjenama zakona, već je neophodno je da budete upoznati na vrijeme i sa ovim aktima. Tek tada ćete imati potpuno znanje i bićete sigurni kako treba raditi.

Pošto je usvojen i novi zakon o javnim nabavkama koji se počeo primjenjivati decembra 2022. godine sada su jasnije koje sve izmjene donosi. Na ovom seminaru će Vam biti detaljno pojašnjene sve promjene u načinu rada.

Na seminaru ćete biti upoznati i sa drugim aspektima postupka javnih nabavki.

Bez poznavanja izmjena zakona, pravilnika, upustava i izjava postoji velika vjerovatnoća da ćete pogriješiti ako ste ugovorni organ i da će vam propasti postupak ili da će vam biti odbačena ponuda ako ste ponuđač.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Adekvatna obuka je znači u interesu i ugovornim organima i ponuđačima, zato je ovaj seminar namijenjen i jednim i drugim.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
BEZ POZNAVANJA IZMJENA PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA VEZANIH ZA ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

 
Želite li biti na vrijeme upoznati  sa novim aktima? Želite li znati kao provesti postupak javnih nabavki po novom? Želite li na vrijeme naučiti kako ispravno kreirati svoje ponude? Želite li raditi bez problema? Želite li steći znanje u prijatnoj atmosferi dobrih hotela? Ako je odgovor DA, prisustvujte ovom seminaru.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. NOVI PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNOJ NABAVCI I NOVE ODLUKE
Sve o novom pravilniku o postupku dodjele ugovora iz aneksa II zakona o javnoj nabavci, Koje su to usluge iz Aneksa II Zakona o javnoj nabavci? Kako nabaviti usluge iz Aneksa II Zakona o javnoj nabavci? Izbor postupka na nabavku ovih usluga,Trajanje ugovora, Uslovi za pokretanje postupka, Sadržaj javnog poziva, Uslovi za kvalifikaciju,
Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga,
Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tačke c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga, U kojim postupcima javne nabavke su obavezne navedene izjave, Sadržaj i oblik izjave.

2. KAKO TREBATE DA IZRADITE INTERNE AKTE ZA PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U 2023. GODINU PO NOVOM ZAKONU
Koje interne akte morate posjedovati za provođenje javnih nabavki? Znate li koje interne pravilnike, odluke i izjave morate imati u instituciji? Znate li koje zapisnike morate napraviti i na koji način? Znate li kako se pravi preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača? Znate li kako se prave obavještenja prema ponuđačima? Znate li kako se prave i drugi akti? U sklopu ove teme će biti detaljno objašnjeno kako trebate kreirati ove dokumente.

3. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda,  Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

4. ŠTA NAM JE DONIO NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA?
Pregled izmjena koje je donio novi zakon o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

5. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM
Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Izrada tenderske dokumentacije, Provjera kvalifikacija kandidata, Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, Pozivanje kvalifikovanog kandidata, Pregovaranje, Poziv za dostavljanje konačne ponude, Analiza konačnih ponuda, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
- Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke, Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma,  Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma, Primjeri iz prakse

6. ŽALBENI POSTUPAK - ŠTA AKO NEKO ULOŽI ŽALBU? KAKO PONUĐAČI MOGU OSTVARITI SVOJA PRAVA?
Kad ugovorni organ obustavlja postupak u slučaju žalbe, Koga i kada ugovorni organ obavještava o obustavi postupka; Kako žalilac da zna da li je njegova žalba proslijeđena URŽ, Šta ustvari znači aktivna legitimacija ponuđača, Šta ako ugovornom organu uz žalbu nije dostavljena i punomoć, Kako ugovorni organ da provjeri da li je žalbu potpisalo ovlašteno lice, Šta ako ponuđač izjavi prigovor umjesto žalbe, Kako postupati ako ugovorni organ navede pogrešnu pouku o pravnom lijeku u odluci o izboru/poništenju, Da li postoji rok u kojem ugovorni organ mora postupiti po rješenju URŽ, Kako postupati ako ugovorni organ ne navede pouku o pravnom lijeku, Kako postupati ako ponuđač izjavi žalbu na tendersku dokumentaciju za samo neke od lotova, Kako postupiti ako URŽ poništi u cjelosti lotove za koje je žalba bila izjavljena, a razlozi poništenja prisutni su i u drugim lotovima, za koje nije izjavljena žalba, Koji je rok da se izjasni ponuđač kojem je ostavljena žalba na izjašnjenje, Šta ako ponuđač izjavi žalbu putem portala nabavke, na TD koja je takođe objavljena na portalu, Da li ugovorni organi donose odluku/rješenje o nastavku postupka, Kako, kada i kome se dostavlja rješenje URŽ/KRŽ-a, Povrat u pređašnje stanje, kada se može tražiti i od koga, Izbor drugorangiranog ponuđača, sa ili bez žalbenih rokova, Šta ako URŽ ne donese odluku u roku
 

PREDAVAČI

Banja Luka: Dragana Kovačević i Ivana Grgić
Sarajevo: Belma Šećibović i Miralem Kovačević
Teslić: Dragana Kovačević i Miralem Kovačević

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda. Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.


KOTIZACIJA ZA SEMINAR

Prisustvo u hotelu - 159 KM po jednom učesniku
■ Prisustvo u hotelu - Popust za rane prijave do 27. januara – kotizacija iznosi 146 KM
■ Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 125 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1