SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

1073 2 

 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE DOŠLO DO POMJERANJA TERMINA ODRŽAVANJA SEMINARA POD NAZIVOM "SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA" SA 23.11.2022. GODINE NA 24.11.2022. GODINE ZBOG IZNENADNIH OBAVEZA JEDNOG OD PREDAVAČA.

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA


24.11.2022. godine - Webinar, 09:30-15:45
28.11.2022. godine - Video snimak
05.12.2022. godine - Video snimak
 

Skoro je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Znate li kako je novim zakonom predviđeno ubuduće da radite ako učestvujete u postupku javnih nabavki kao ponuđač? Novim zakonom su predviđene brojne izmjene, kako u klasičnom tako i u elektronskom postupku javnih nabavki.

Ovaj seminar je veoma važan za privatne firme, ali i državne koji učestvuju kao ponuđači u postupku javnih nabavki da bi mogli i u buduće da kvalitetno učestvuju sa svojim ponudama u postupcima nabavki.

Ako ste ponuđač svjesni ste da Vas i najmanji propust u pisanju ponude može diskvalifikovati iz daljeg postupka nabavki. To vas može koštati zarade koju ste mogli ostvariti da vaša ponuda nije odbačena radi tehničke greške. Možda je osoblje preduzeća koje kreira ponude nekad bilo obučeno, ali novim zakonom stigle su promjene sa kojim mora biti upoznato jer se promijenio način rada.

Na ovom seminaru možete dobiti novo znanje o izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN! OVO JE NAJISPLATIVIJA INVESTICIJA ZA PREDUZEĆE!

Sa obučenim osobljem možete biti ispred konkurencije.

Sa novim izmjenama će Vas upuznati Šef grupe za normativno pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH i član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH. Sa dijelom vezanim za elektronski postupak će Vas upoznati ekspert za elektronske javne nabavke i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba).

Seminar može biti veoma koristan i ugovornim organima da sagledaju kompletan postupak i shvate šta se očekuje od ponuđača.

Na seminar ćete uz pomoć iskusnih stručnjaka iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

 
AKO STE PONUĐAČ ZNATE LI KAKO JE NOVIM ZAKONOM PREDVIĐENO DA UBUDUĆE RADITE?

 

 
PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NOVE DEFINICIJE I INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI
• Oznake, zahtjevi za oznaku
• Životni vijek
• Ponuda
• Dinamički sistem kupovine
• Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država
• Nova izuzeća
• Uloga službenika za javne nabavke
• Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke
• Podjela predmeta nabavke na lotove
• Definisanje sadržaja plana javnih nabavki
• Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
• Uvođenje „crne liste“
• Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa
• Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

2. NOVINE U POSTUPCIMA DODJELE UGOVORA MALE VRIJEDNOSTI I PRAVNOJ ZAŠTITI U NOVOM ZAKONU O JN
• Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
• Postupak direktnog sporazuma
• Aktivna legitimacija
• Zabrana zaključenja ugovora
• Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba
• Bitne povrede zakona

3. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA
• Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
• Preuzimanje tenderske dokumentacije
• Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
• Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
• Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja
profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
• Najčešće greške
• Praktični primjeri ponuda

4. KAKO PUNAĐAČI MOGU OSTVARITI SVOJE PRAVO KROZ ŽALBENI POSTUPAK

5. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (ZIDZJN) - PROMJENE VEZANE ZA ELEKTRONSKI POSTUPAK

Direktni sporazum
• Definisanje CPV divizija u profilu ponuđača
• Pretraga poziva kod direktnog sporazuma
• Keriranje tima na postupku
• Kreiranje profila odgovorne osobe
• Slanje ponude putem sistema e-nabavke
• Ispravka računske greške
• Pojašnjenje ponude
• Obavještavanje ponuđača o izboru

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
• Pretraga poziva za PBO
• Preuzimanje TD za uslove kvalifikacije (faza I)
• Preuzimanje TD za inicijalnu ponudu (faza II)
• Preuzimanje TD za končnu ponudu (faza III)
• Slanje upita za pojašnjenje TD
• Informisanje ponuđača o zaprimljenoj žalbi

6. E-AUKCIJA
• Informacije o zakazanoj e-aukciji
• Izmjena operatera učesnika u e-aukciji
• Učestvovanje u više e-aukciju u isto vrijeme
• Podnošenje ponude u e-aukciji kod najniže cijene
• Podnošenje ponude u e-aukciji kod ekonomski najpovoljnije ponude
• Takmičenje za sve pozicije (novi pravilnik za e-aukciju u pripremi)
• Tok i završetak e-aukcije

7. ELEKTRONSKA PONUDA (NOVI PRAVILNIK ZA E-NABAVKE U PRIPREMI)
• Kreiranje tima i postavljanje vođe tima
• Kreiranje profila odgovorne osobe i dodavanje u postupak
• Enkripcijski ključ za zaključavanje ponude
• Slanje/primanje zahtjeva za grupnu ponudu
• Priprema i dostavljanje dokaza o ispunjenju uslova za učešće
• Slanje/povlačenje/ispravka ponude
• Pitanja za pojašenjenje ponude
• Zahtjev ze ispravku računske greške
• Generisanje zapisnika
• Preuzimanje odluke o izboru/poništenju postupka
• Rokovi za žalbu

8. PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Redovna cijena 135 KM po jednom učesniku
■ Ako se prijavite do 11. novembra – kotizacija iznosi 120 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici će dobiticertifikate o pohađanju seminara putem pošte

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Po završetku seminara, učesnici će dobiti certifikate o pohađanju seminara putem pošte.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1