SEMINAR “USVOJEN JE NOVI ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - ŠTA NAM DONOSI”

1068 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR “USVOJEN JE NOVI ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - ŠTA NAM DONOSI”


29.09.2022. godine - hotel Kardial, Banja Vrućica, Teslić
04. i 11.10.2022. godine - Video snimak
 

Napokon je usvojen Novi zakon o javnim nabavkama. Ovaj zakon donosi brojne izmjene i za ugovorne organe i za ponuđače. Ako na vrijeme ne budu upoznati sa njima ugovorni organi neće moći provoditi postupke, a ponuđači na ispravan način učestvovati sa svojim ponudama. Naravno, svaka greška dovodi do ponavljanja cijelog postupka i gubitka vremena, ako ste ponuđač do odbacivanja ponude i gubitka potencijalne zarade.

To svakako želite izbjeći.

Zbog ovoga smo organizovali seminare na dvije predivne lokacije na Vlašiću i u Banji Vrućici u Tesliću. Oni koji ne mogu tako prisustvovati seminaru imaju mogućnost da putem Zoom-a uživo učestvuju na Webinaru ili naknadno odgledaju video snimak kompletnog seminara.

Na seminaru će biti razmotrena i objašnjena brojna pitanja koja se u postupku javnih nabavki po novom zakonu mogu javiti.

Seminar je namjenjen svim praktičarima javnih nabavki, kako bi se upoznali sa izmjenjenim zakonom, a sve u cilju izbjegavanja mogućih grešaka u postupcima javnih nabavki. Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima.

Neohodan je i članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima, računovođama i ponuđačima, kako osoblju koje sastavlja ponude tako i vlasnicima i menažerima firmi.


ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
SPREMITE SE ZA UČESTVOVANJE U JAVNIM NABAVKAMA PO NOVOM ZAKONU !

 

 
BEZ POZNAVANJA SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

1. NOVI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Nove definicije i instituti u sistemu javnih nabavki, Oznake, zahtjeva za oznaku, životnog vijeka, ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

2. KAKO PRAVILNO PRIPREMITI PLAN NABAVKE U SKLADU SA ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ?
Izmjene vezane za planiranje nabavke, Način procjene vrijednosti u planu, Procjena vrijednosti nabake u slučaju podjele na lotove, Istraživanje tržišta (kada i na koji način se vrši istraživanje tržišta), Novine vezane za objavu plana nabavke, Objava plana nabavke na Portalu „korak po korak“, Najčešće grške prilikom izrade plana nabavke, Postupanje u slučaju neoredviđenih i neplaniranih nabavki, Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavke.

3. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja, profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Najčešće greške, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva,registracije vozila, osiguranja itd)
Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Pitanja i odgovori

4. IZMJENE U POSTUPCIMA DODJELE UGOVORA MALE VRIJEDNOSTI
Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtjev – obavezni i opcioni elementi dokumentacije, Objava nabavke, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Pojašnjenja tenderske dokumentacije, Otvaranje i ocjena ponuda, Donošenje odluke o izboru/poništenju postupka nabavke, Šta odluka o izboru i odluka o poništenju postupka nabavke obavezno moraju da sadrže, Uporedni prikaz provođenja postupka konkurentskog zahtjeva sa aspekta ugovornog organa i ponuđača, Novine vezane za uvid u ponude, Žalbeni postupak i novi rokovi, Potpisivanje i izmjena ugovora, Aktivna legitimacija, Postupak direktnog sporazuma

5. ŽALBENI POSTUPAK I NOVINE – Način i rokovi izjavljivanja žalbe, Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom, Postupanje ugovornog organa i Ureda/Kancelarije za razmatranje žalbi kada zaprime žalbu, Bitne povrede zakona i postupanje Ureda/Kacelarije za razmatranje žalbi po istim (apsolutno i relativno bitne povrede zakona), Novine vezane za troškove postupka.

6. OKVIRNI SPORAZUM
Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke,Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma, Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma

7. PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima petnaestogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje sedmogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu - 145 KM po jednom učesniku
■ Video snimka – kotizacija iznosi 120 KM

■  Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Prijavni obrazac slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601.

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1