SEMINAR "SVE O TEK USVOJENOM NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

1069
 

 

SEMINAR "SVE O TEK USVOJENOM  NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

 06. i 07. oktobar 2022. godine u Hotelu "Sunce", Neum

12. i 13. oktobar 2022. godine - video snimak
17. i 18. oktobar 2022. godine - video snimak

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na dvodnevni seminar u prekrasnom hotelu "Sunce" i u sunčanom i divnom Neumu, na Jadranskom moru.

Poslije više godina rasprave napokon je usvojen NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA. Ovaj zakon donosi brojne izmjene koje su važne i za ponuđače i ugovorne organe. Bez poznavanja ovih izmjena nećete moći provoditi postupke niti uspješno učestvovati sa svojim ponudama ako ste ponuđač.

U toku dva dana intenzivnog rada prikazaćemo Vam sve što donosi novi zakon i potruditi se da, u što neposrednijem razgovoru, razjasnimo načine prevazilaženja prepreka u svakodnevnom radu koje se mogu javiti i na koje treba obratiti pažnju.

Za pravne subjekte je veoma bitna kontinuirana edukacija osoblja koje se bavi javnim nabavkama bilo kao ugovorni organ ili ponuđač, a naročito sada kada su usvojene brojne izmjene Zakona.

Učesnici će na ovom seminaru riješiti svoja mnoga pitanja i nedoumice.

Ovaj zakon je veoma složen i mogu se javiti brojne greške zbog kojih će propasti Vaši tenderi ili će biti odbačene Vaše ponude.
Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači. Mi ćemo Vam olakšati praktičnu primjenu novog Zakona.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i Vaša pitanja.

Predavači su:
- DRAGANA KOVAČEVIĆ - Načelnika odjeljenja za finansije opštine Laktaši i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

Seminar je namjenjen računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene zakona i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

 

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

 

Sve informacije vezane za seminar možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

06.10. - ČETVRTAK

1. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Pregled izmjena koje su predviđene novim zakonom o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

2. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO FAZAMA I NAJČEŠĆE GREŠKE
Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije,  Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tender na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti,  Definisanje parametara za bodovanje ponuda,  Načini objavljivanja tendera,  Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru,  Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale

3. PRIPREMA PONUDE I PRILAGOĐAVANJE UGOVORNIH ORGANA PONUĐAČA NOVOM NAČINU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH PONUDA?
Vršenje pretrage obavješenja na portalu JN, Dokumentirati  učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije, Osnovni elementi ponuda (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.), Način priprema i predaje garancija i dokaza za ličnu, finansijsku i profesionalnu sposobnost?, Da li ponuda može biti odbačena zbog nekorištenja originalnih obrazaca iz tenderske dokumentacije, forme garancija za ozbiljnost ponude, poveza itd.? Zašto se traži čvrsti uvez ponude?, Kako se određuje najpovoljnije ponuđača i najčešća nedoumice kod njegovog izbora ?, Da li ponuđači moraju striktno poštovati rokove za dostavljanje dokumenata kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji ? Šta da radimo ako se rokovi ne ispoštuju: Da li izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?, Kako i kome se dozvoljava uvid u ponude na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama?, Da li isti ponuđač ima pravo više puta tražiti uvid?, U kojim slučajevima se može poništiti izbor najpovoljnijeg ponuđača ?, Da li je obavezno numerisanje numerisanje i parafiranje ponude i na koji način se to radi?, Kako se dostavljaju ponude koje imaju više lotova?, Da li je za svaki lot potrebno dostavljati kompletnu dokumentaciju?, Koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje može ovjeriti ponuđač svojim pečatom?, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Pitanja i odgovori

4. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM
- Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Izrada tenderske dokumentacije, Provjera kvalifikacija kandidata, Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, Pozivanje kvalifikovanog kandidata, Pregovaranje, Poziv za dostavljanje konačne ponude, Analiza konačnih ponuda, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
- Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke, Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma,  Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma, Primjeri iz prakse

5. PRIMJERI IZ POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
- Primjeri plana javnih nabavki
- Primjeri Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke
- Primjeri opisivanja proizvoda i usluga (kako se može opisati kancelarijski materijal   
   papir, olovke, fascikli, toneri,  ..)
- Kako se pravi zahtjev za nabavka ekskurzija, izleta -konkretni primjeri sa svim
  parametrima zahtjeva
- Primjeri načina sprovođenja postupka javnih nabavki za organizaciju putovanja,
  ekskurzije za učenike, izleta za grupe predškolskog vaspitanja i nastava u prirodi
- Primjeri za nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl.
- Primjeri za nabavku robe kod koje cijene variraju tokom godine npr. goriva ili voća i
  povrća
- Primjeri nabavka reagenasa, ljekova,  medecinskih aparata
- Primjeri nabavka građevinskih radova
- Primjeri nabavka usluga edukacije
- Primjeri nabavke usluga održavanja programa i licenci za softverske pakete
- Nabavka usluga telefonije i interneta
- Nabavka električne energije
- Primjeri nabavki u organima lokalne uprave
- Ispravno postavljanje kriterija vrednovanja i ocjenjivanje ponuda kod osiguranja
  uposlenika
- Objašnjenje CPV kodovi
- Drugi karakteristični primjeri
- Pitanja i odgovori

6. BRZI ODGOVORI NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE  
- Kako treba da se vrši procena vrijednosti javne nabavke, sa ili bez poreza na dodatu vrednost?
- Da li ponuđač koji nije otkupio konkursnu dokumentaciju ima pravo da podnese ponudu?
- Koliko se naplaćuje konkursna dokumentacija?
- Šta ponuđač može da učini ukoliko mu je nejasna konkursna dokumentacija?
- Da li naručilac po jednom javnom pozivu može da zaključi više ugovora o javnoj nabavci?
- Koje kriterijume za ocenjivanje ponuda predviđa Zakon o javnim nabavkama?
- Kako se vrši ocenjivanje ponuda?
- Na koji način kvantifikovati kriterijume poput kvaliteta i time izbeći subjektivizam i rizik od favorizovanja nekog od ponuđača?
- Da li se posle oglašavanja javnog poziva i posle otvaranja ponuda može mijenjati predmet javne nabavke u smislu povećanja ili smanjenja predmeta?
- Da li se ponude mogu otvarati npr. dva dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda?
- Da li naručilac može da otvori neblagovremenu ponudu?
- Ko sve može da prisustvuje otvaranju ponuda?
- Da li naručilac može da dozvoli da neko od ponuđača naknadno dostavi nekakav dokument koji bi njegovu neispravnu ponudu učinila ispravnom
- Šta je ispravna ponuda?
- Kako postupiti u slučaju kada je cijena data u ponudi suviše niska?
- Kako da postupi naručilac ukoliko je vrednost ponude izabranog ponuđača veća od procenjene vrijednosti nabavke?
- Kako se tretira i da li je dozvoljen popust na ponuđenu cijenu?
- Šta su varijante ponude i da li su dozvoljene?
- Da li se Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja ponuđaču čija je ponuda odbijena kao neispravna?
- Da li ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki moraju biti u pismenoj formi? Ko potpisuje ugovor o javnoj nabavci?
- Ako se nakon postupka javne nabavke zaključi ugovor o javnoj nabavci, te nakon toga dođe do njegovog raskida, da li se novi ugovor o predmetnoj nabavci može zaključiti sa prvim sledećim ponuđačem?
- Kako da postupa naručilac ukoliko izabrani ponuđač ne želi da potpiše ugovor o javnoj nabavci?
- Da li naručilac može zaključiti višegodišnji ugovor o javnoj nabavci?
- Da li naručilac može nakon zaključenja ugovora da vrši korekciju cijene?
- Da li kod javnih nabavki male vrijednosti naručilac može da primenjuje kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude?
- Koji je rok za dostavljanje ponuda u postupcima javnih nabavki male vrijednosti?
- Da li postoji zakonski određen rok za sprovođenje postupka javnih nabavki male vrijednosti?
- Da li je potrebna saglasnost Agencije za javne nabavke na plan nabavki koji donosi naručilac?
- Kako postupiti u slučaju hitnih nabavki koje nisu predviđene planom nabavki, odnosno kako treba da izgleda plan nabavki u tom slučaju?
- Ko je kod naručioca nadležan da potpiše odluku o pokretanju postupka, odluku o dodeli ugovora, kao i druge akte koji se tiču postupka javne nabavke?  
- Koliko najmanje članova mora imati komisija za javnu nabavku?
- Da li pravnik mora biti i predsednik komisije za javnu nabavku?


07.10. - PETAK

1. PROVOĐENJE DIREKTNOG POSTUPKA ELEKTRONSKIM PUTEM
    • Objava zatvorenog/otvorenog/kombinovanog poziva za dostavljanje informativnih ponuda
    • Slanje informativne ponude
    • Potavljanje pitanja od strane ugovornog organa
    • Zahtjev za ispravku artimetričke greške
    • Prihvatanje ponude i dostava izvještaja

2. ELEKTRONSKA PONUDA
    • Uslovi za učešće u e – postupku
    • Kreiranje elektronskog postupka
    • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
    • Formiranje i izmjena komisije za Enabavke
    • Kreiranje ponude
    • Slanje elektronskih ponuda
    • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
    • Evaluacija ponuda
    • Izmjena rezultata evaluacije
    • Otvaranje elektronskih ponuda
    • Zahtjev za ispravku računske greške
    • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
    • Obrazloženje neprirodno niske cijene
    • Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
    • Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
    • Preporuka za dodjelu/poništenje
    • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
    • Tim ponuđača u Epostupku
    • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje Eponude
Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu Enabavke

3. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NABAVKAMA SA ASPEKTA ELEKTRONSKIH JN
Notifikacije u slučaju žalbe, Uvođenje obavještavanja o neokončavanju postupka, Objava osnovnih elemenata ugovora, Objava poziva i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja, Objava obavještenja o dodjeli ugovora kod konkurentskog postupka
Novi pravilnik: Elektronski direktni postupka, Elektronska ponuda

4. NOVOSTI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
    • Uvođenje izvještaja kod poništenja konkuretskog postupka
    • Objavljivanje obavještenja o povlačenju obavještenja o dodjeli/poništenju
    • Članovi tima kod ponuđača

5. E-AUKCIJA - Postupak kompletno objašnjen
Kreiranje e-Aukcije, Odabir ponuđača u e-Aukciiji, Unošenje ponuda, Zakazivanje e-Aukcije, Izmjena i otkazivanje e-Aukcije, Učestvovanje u e-Aukciji;

 

PREDAVAČI

- DRAGANA KOVAČEVIĆ - Načelnika odjeljenja za finansije opštine Laktaši i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

■ RANE PRIJAVE - do 20.09.2022. god.
   - Prisustvo u hotelu - 240 KM
   - Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 150 KM

■ REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava
   - Prisustvo u hotelu - 270 KM
   - Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 180 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na seminaru.

SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike ovog seminara obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog događaja.Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1