VLAŠIĆKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI


1055 

 

VLAŠIĆKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

 

- 16. i 17.12. 2021. godine u Hotelu "Sunce", Babanovac, Vlašić

- 22. i 23. 12. 2021. godine - Video snimak

- 28. i 29. 12. 2021. godine - Video snimak

- Snimak se može pratiti narednih 7 dana od termina za koji ste se prijavili 

 

Zakon o javnim nabavkama u BiH primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne nedoumice o njegovoj ispravnoj primjeni. Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači.

Stiže i 2022. godina. Potrebno je pripremiti novi plan javnih nabavki. Da li ste sigurni kako to trebate uraditi? Šta da radite sa neutrošenim sredstvima iz ove godine? Sistem elektronskih ponuda će uskoro biti potpuno operativan. To je veoma značajno za ponuđače, ali i ugovorne organe. Ponuđači gube često poslove koji su mogli dobiti radi neispravnih ponuda. Koje sve greške prave?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Na "VLAŠIĆKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI" predavači će prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmjenu različitih saznanja, iskustava i informacija, ali i da uspostave direktne poslovne kontakte.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Svi učesnici će dobiti dosta primjera dokumenata iz prakse, u elektronskom obliku, koji im mogu poslužiti kao uzorci kod kreiranja vlastitih dokumenata.

"Vlašićki susreti javnih nabavki" su namjenjani računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene zakona i novine u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki.

Znanje Vam pridonosi poslovanju.

Susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u Babanovcu na predivnom Vlašiću.

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK - ŠVEDSKI STO PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

Sve informacije vezane za "VLAŠIĆKIH SUSRETA JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

Kotizacija iznosi 240 KM po jednom učesniku za prisustvo u hotelu, a za praćenje video snimka 190 KM.

Popust za rane prijave do 30. novembra – kotizacija iznosi 210 KM za prisustvo u hotelu, a za praćenje video snimka 170 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.


Predavači će u okviru tema obraditi:
 

16.12. - ČETVRTAK

10:30 - 11:00    Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

11:00 - 11:45    PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE

11:45 - 12:15    Kafe pauza

12:15 - 13:00    PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA - ELEMENTI PONUDE I PRAKTIČNI PRIMJERI PONUDA

13:00 - 13:45    RUČAK

13:45 - 14:30    ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA
        
14:30 - 14:45    Pauza

14:45 - 15:30    IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

15:30 - 16:00    DOLAZI 2022. GODINE - PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI  I ZNAČAJ OBJAVE PLANA NABAVKI ZA PONUĐAČE

16:00 - 16:15    Pitanja i odgovori


17.12. - PETAK

10:00 - 11:00    PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH OD POČETKA DO KRAJA

11:00 - 11:30    Kafe pauza

11:30 - 12:30    ELEKTRONSKA PONUDA

12:30 - 12:45    Pauza

12:45 - 13:30    IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA ASPEKTA ELEKTRONSKIH JN

13:30 - 14:30     E-AUKCIJA


16.12. - ČETVRTAK

1. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE
•    Način izbora postupka javne nabavke
•    Odluka o nabavci
•    Ko priprema tendersku dokumentaciju i da li članovi komisije mogu učestvovati i u pripremi tenderske dokumentacije
•    Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi
•    Definisanje rokova
•    Kako napraviti tehničke specifikacije
•    Kako se tender dijeli na lotove
•    Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i prarafiranje stranica, prevođenje ponuda, način ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..)
•    Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti
•    Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti
•    Definisanje parametara za bodovanje ponuda
•    Načini objavljivanja tendera
•    Načini traženja i odgovaranja na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije
•    Kriteriji za odluku o odabiru
•    Na šta se ponuđači najčešće žale

2. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA - ELEMENTI PONUDE I PRAKTIČNI PRIMJERI PONUDA
•    Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
•    Preuzimanje tenderske dokumentacije
•    Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
•    Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
•    Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
•    Najčešće greške
•    Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd)
•    Pitanja i odgovori

3. ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA
•    Otvaranje ponuda
•    Ko vrši analizu ponuda
•    Odustajanje od ponude
•    Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda
•    Način slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude
•    Moraju li dokumenti biti orginalni ili se mogu priložiti kopije
•    Matematičke greške u ponudi i način ispravke računskih greški
•    Šta se smatra neprirodno niska cijena
•    poređenje ponuda  i bodovanje
•    Kako se pravi zapisnik o analizi i ocjeni ponuda
•    Preporuka komisije za nabavke
•    Dozvoljavanje u uvid u ponude drugih učesnika postupka i koje su poverljive informacije
•    Izrada odluke o dodjeli ugovora
•    Zakonski rokovi u postupku nabavke
•    Izrada odluke o poništenju postupka
•    Zakonska odgovornost članova komisije
•    Izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH o provedenom postupku nabavke

4. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
•    Pregled izmjena koje su predviđene novim zakonom o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

5. DOLAZI 2022. GODINE - PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI  I ZNAČAJ OBJAVE PLANA NABAVKI ZA PONUĐAČE
•    Planiranje javnih nabavki za 2022. godinu
•    Odnos plana nabavki i finansijskog plana/budžeta
•    Procjena vrijednosti nabavke za izradu plana nabavki
•    Kako planirati višegodišnje nabavke
•    Konkretan primjer plana nabavki
•    Objava plana nabavki
•    Značaj objave plana nabavki za ponuđače
•    Korištenje oznake Jedinstvenog rječnika javnih nabavki u planu nabavki
•    Planiranje rokova za izradu plana nabavki
•    Šta sa neutrošenim sredstvima za 2021. godinu
•    Kako provesti hitnu nabavku

6. PITANJA I ODGOVORI

17.12. - PETAK

1. PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH OD POČETKA DO KRAJA
•    Upravljanje operaterima i organizacionim jedinicama
•    Plan nabavki
•    Direktni sporazum
•    Konkurentski zahtjev
•    Otvoreni postupak
•    Višefazni postupci
•    Podjela na lotove
•    Godišnje obavještenje za neprioritetne usluge
•    Godišnje obavještenje za ugovore iz okvirnog sporazuma
•    Izuzeća od primjene zakona
•    Prethodna informacijska obavještenja

2. ELEKTRONSKA PONUDA
•    Uslovi za učešće u E-postupku
•    Kreiranje elektronskog postupka
•    Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
•    Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
•    Kreiranje ponude
•    Slanje elektronskih ponuda
•    Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
•    Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
•    Evaluacija ponuda
•    Izmjena rezultata evaluacije
•    Otvaranje elektronskih ponuda
•    Zahtjev za ispravku računske greške
•    Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
•    Obrazloženje neprirodno niske cijene
•    Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
•    Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
•    Preporuka za dodjelu/poništenje
•    Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
•    Tim ponuđača u E-postupku
•    Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
•    Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

3. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NABAVKAMA SA ASPEKTA ELEKTRONSKIH JN
•    Notifikacije u slučaju žalbe
•    Uvođenje obavještavanja o neokončavanju postupka
•    Objava osnovnih elemenata ugovora
•    Objava poziva i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja
•    Objava obavještenja o dodjeli ugovora kod konkurentskog postupka
•    Novi pravilnik:
- Elektronski direktni postupka
- Elektronska ponuda

4. E-AUKCIJA - Postupak kompletno objašnjen

 

PREDAVAČI

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke, zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala je u implementaciji i monitoringu mnogih projekata. Do sada ima velik broj objavljenih stručnih članaka i radova.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "Vlašićkim susretima javnih nabavki".

SMJEŠTAJ
Za učesnike "Vlašićkih susreta javnih nabavki" obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Cijena smještaja u sobama iznosi 90,00 KM po osobi na bazi polupansiona. U cijenu je uključeno sljedeće: neograničeno korištenje Wellness centra (bazen, sauna, tursko i finsko kupatilo), besplatan parking u hotelskoj garaži pokriven video nadzorom, internet dostupan u cijelom hotelu, ..
Prilikom rezervacije trebate samo naglasiti da učestvujete na "Vlašićkim susretima javnih nabavki".

Na Vlašiću se nalazi velik broj i drugih hotela i pansioni gdje možete takođe rezervisati smještaj.


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

 

 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

PRIJATELJI:

cenral inn   naklada mate   

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1