SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, NOVINE I AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE

1049 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da propratite:

SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, NOVINE I AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE

 - 8. jul 2021. godine - Hotel kardial, Banja Vrućica, Teslić
- 13. jul 2021. godine - Video snimak
- 16. jul 2021. godine - Video snimak

U praksi se i dalje često dešava da ugovorni organi nisu sigurni kako da provedu javnu nabavku i pripreme obavještenja i tendere. S druge strane ponuđači i dalje imaju nedoumice kod priprema svojih ponuda. Uz sve to, imamo elektronski sistem za provođenje javnih nabavki i dostavljanje elektronskih ponuda.

Tu postoje brojne nedoumice, a zbog malih grešaka propadaju postupci ili ponuđači gube zaradu radi odbacivanja njihove ponude.

Svakako to želite izbjeći. Da bi to izbjegli najbolji način je dodatna edukacija. Na ovom seminaru će biti objašnjeni važni aspekti javnih nabavki, a postupak elektronskih javnih nabavki, oglašavanje i slanje ponuda će biti praktično demonstriran direktno na sajtu Agencije za javne nabavke.

U toku je i usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama. Već ga je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Znate li kako je novim zakonom predviđeno da ubuduće radite ako ste ugovorni organ ili ponuđač? Novim zakonom su predviđene brojne izmjene. Na seminaru će učesnici biti upoznati sa predviđenim izmjenama.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja učesnicima i tako otkloniti svoje dileme.

Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremiti postupke i svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA. 

   ZNANJE IZ OVE OBLASTI VAM OLAKŠAVA RAD I DONOSI KORIST!   
  
DIREKTNA DEMONSTRACIJA NA PORTALU E-NABAVKI WWW.EJN.GOV.BA PROVOĐENJE ELEKTRONSKOG POSTUPKA
 
VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

1. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE
    • Na koji način definisati uslove, zahtjevati potrebne dokaze i druge odredbe u TD?
    • Smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
    • Kako odabrati ispravno  kriterijume za selekciju i dodjelu ugovora?
    • Da li je naša dužnost da vodimo računa o različitim rokovima plaćanja u RS, FBiH i BD?
    • Šta ne bi trabalo da zaboravimo  – koje priloge bi trebali tražiti uz  tendersku dokumentaciju (izjave, obrasce i dr.)?
    • Na koji način trebate odgovarati ponuđačima na postavljena pitanja vezanih za tendersku dokumentaciju ?
    • Zašto je bitno definisati rokove isporuke tj. izvršenja ugovora?
    • Kako da definišemo uslove vezane za dostavljanje garancija za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla?
    • Da li svi članovi grupe ponuđača moraju preuzeti TD sa portala nabavki?
    • Pitanja i odgovori.

2. ELEKTRONSKI POSTUPAK I NOVOSTI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI  
    • Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu;
    • Kreiranje elektronskog postupka;
    • Administracija uslova za učešće;
    • Kreiranje ponuda i dostava ponuda;
    • Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude;
    • Članovi tima na postupku;
    • Automatsko otvaranje ponuda;
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda;
    • Objava zatvorenog/otvorenog/kombinovanog poziva za dostavljanje informativnih ponuda
    • Slanje informativne ponude
    • Potavljanje pitanja od strane ugovornog organa
    • Zahtjev za ispravku arhimetričke greške
    • Prihvatanje ponude i dostava izvještaja
    • Uvođenje izvještaja kod poništenja konkurentskog postupka
    • Objavljivanje obavještenja o povlačenju obavještenja o dodjeli/poništenju
    • Članovi tima kod ponuđača

3. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA
    • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
    • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
    • Preuzimanje tenderske dokumentacije
    • Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
    • Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije  
    • uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
    • Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
    • Najčešće greške
    • Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove,
    • usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva,
    • registracije vozila, osiguranja itd)
    • Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi
    • Pitanja i odgovori

4. ELEKTRONSKA PONUDA
    • Uslovi za učešće u e – postupku
    • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
    • Kreiranje ponude
    • Slanje elektronskih ponuda
    • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
    • Evaluacija ponuda
    • Bodovanje i kreiranje preporuka;
    • Unos rezultata evaluacije;
    • Izmjena rezultata evaluacije
    • Otvaranje elektronskih ponuda
    • Kreiranje Zahtjeva za ispravku računske greške;
    • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
    • Obrazloženje neprirodno niske cijene
    • Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
    • Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
    • Preporuka za dodjelu/poništenje
    • Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke komisije;
    • Kreiranje i objavljivanje Odluka o izboru/poništenju;
    • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
    • Tim ponuđača u Epostupku
    • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje Eponude
    • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu Enabavke

5. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
    • Pregled izmjena koje su predviđene novim zakonom o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

6. E-AUKCIJA I NAJČEŠĆE PROBLEMI KOD E-AUKCIJE
    • Kriteriji najniže cijene i ekonomski najpovoljnije ponude kod e-aukcije
    • Izmjena i otkazivanje e-aukcije
    • E-aukcija ako u postupku imamo više lotova
    • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-aukcije
    • Da li ugovorni organ može odustati od e-aukcije
    • Zapisnici o e-aukciji
    • Neprirodno niske cijene i e-aukcija
    • Završetak e-aukcije
    • E-aukcija sa strane ponuđača
    • Kriteriji za dodjelu ugovora – izbor i metodologija dodjele bodova po podkriterijima       
    • Najčešće greške kod provođenja e-aukcije
    • Objašnjeno i preko više primjera

7. PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u  implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u  implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda.  Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

DARIO KIHLI, diplomirani inžinjer elektrotehnike, šef Grupe za IT u Agenciji za javne nabavke i ovlašteni predavač javnih nabavki. Zadužen je za provedbu projekta razvoja i implementacije informacionog sistema za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini u smislu definisanja i određivanja potreba te funkcionalnih zahtjeva svih modula u sistemu e-Nabavke. Također, aktivno je učestvovao u projektima nadogradnje informacionog sistema E-nabavke koji se odnose na modul za objavljivanje/preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje pitanja i pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, pušten u produkciju u julu 2015. godine, te modul za e-Aukcije koji je pušten u produkciju u septembru 2016. godine.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    Prisustvo u hotelu - 129 KM po jednom učesniku

■    Prisustvo u hotelu - popust za rane prijave do 25. juna – kotizacija iznosi 119 KM

■    Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 100 KM
■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na      ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1