SEMINAR JAVNE NABAVKE KROZ KONKRETNE PRIMJERE, KROZ PRAKTIČNU DEMONSTRACIJU ELEKTRONSKIH PONUDA NA PORTALU AJN I KROZ BRZE ODGOVORE NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE

1025

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na :

SEMINAR JAVNE NABAVKE

KROZ KONKRETNE PRIMJERE, KROZ  PRAKTIČNU  DEMONSTRACIJU ELEKTRONSKIH PONUDA NA PORTALU AJN I KROZ BRZE ODGOVORE NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE

koji će se održati 

- 29. maj 2019. godine u Hotelu Jelena, Banja Luka
- 30. maj 2019. godine u Hotelu "Hollywood", Sarajevo
- 31. maj 2019. godine u Etno selu Stanišići, Bijeljina

Ovaj seminar zamišljen da se razlikuje od drugih seminara iz ove oblasti jer će kroz KONKRETNE PRIMJERE biti objašnjeni najvažniji aspekti javnih nabavki. Na seminaru će biti dio posvećen i SLANJU ELEKTRONSKIH PONUDA koje će početi da se koriste od ove godine. Kompletan postupak će biti demonstriran preko računara i Interneta na portalu Javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba.
Programom seminara takođe je predviđen BLOK SA VELIKIM BROJEM PITANJA koji ugovornim organima i ponuđačima najčešće nije jasan. Zamišljeno je da učesnici seminara dobiju BRZE ODGOVORE na ovaj veliki niz pitanja.

NA SEMINARU ĆE BITI PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA NOVIH ELEKTRONSKIH USLUGA

Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremili postupke i  svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava.

SEMINAR SA KONKRETNIM PRIMJERIMA I BRZIM ODGOVORIMA

Seminar se odvija na tri lokacije i to u hotelu "JELENA" u Banjoj Luci sa četiri zvjezdine, koji je smješten u glavnom administrativnom centru Republike Srpske, uz veliki šoping centar i u blizini novog šoping centra "Delta planet". Druga lokacija je u hotelu "HOLLYWOOD", Sarajevo - Ilidža, takođe sa 4 zvjezdice,  gdje je poznato izletište i kompleks hotela u sklopu banjskog centra. Treća lokacija je Etno selo "Stanišići" u Bijeljini, koje ima više hotela i predivno selo izgrađeno u starinskom stilu na površini od 15 hektara.
Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće u pauzama.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

1. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U PRAKSI I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE
- Način izbora postupka javne nabavke
- Odluka o nabavci
- Ko priprema tendersku dokumentaciju i da li članovi komisije mogu učestvovati i u
  pripremi tenderske dokumentacije
- Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi
- Definisanje rokova
- Kako napraviti tehničke specifikacije
- Kako se tender dijeli na lotove
- Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda,
  način ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..)
- Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti
- Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti
- Definisanje parametara za bodovanje ponuda
- Načini objavljivanja tendera
- Načini traženja i odgovaranja na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije
- Kriteriji za odluku o odabiru
- Na šta se ponuđači najčešće žale

2. PRIMJERI IZ POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
- Primjeri plana javnih nabavki
- Primjeri Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke
- Primjeri opisivanja proizvoda i usluga (kako se može opisati kancelarijski materijal   
   papir, olovke, fascikli, toneri,  ..)
- Kako se pravi zahtjev za nabavka ekskurzija, izleta -konkretni primjeri sa svim
  parametrima zahtjeva
- Primjeri načina sprovođenja postupka javnih nabavki za organizaciju putovanja,
  ekskurzije za učenike, izleta za grupe predškolskog vaspitanja i nastava u prirodi
- Primjeri za nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl.
- Primjeri za nabavku robe kod koje cijene variraju tokom godine npr. goriva ili voća i
  povrća
- Primjeri nabavka reagenasa, ljekova,  medecinskih aparata
- Primjeri nabavka građevinskih radova
- Primjeri nabavka usluga edukacije
- Primjeri nabavke usluga održavanja programa i licenci za softverske pakete
- Nabavka usluga telefonije i interneta
- Nabavka električne energije
- Primjeri nabavki u organima lokalne uprave
- Ispravno postavljanje kriterija vrednovanja i ocjenjivanje ponuda kod osiguranja
  uposlenika
- Objašnjenje CPV kodovi
- Drugi karakteristični primjeri

3.  PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA - ELEMENTI PONUDE I PRAKTIČNI PRIMJERI PONUDA
- Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
- Preuzimanje tenderske dokumentacije
- Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
- Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije  
  uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
- Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja
  profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i
  izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
- Najčešće greške
- Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd)
- Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi

4. ELEKTRONSKE PONUDE SA DEMONSTRACIJA NA PORTALU www.ejn.gov.ba   
- Uslovi za učešće u e-postupku
- Kreiranje elektronskog postupka;
- Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
- Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
- Kreiranje ponude
- Slanje elektronskih ponuda;
- Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda;
- Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
- Evaluacija ponuda
- Izmjena rezultata evaluacije
- Zahtjev za pojašnjenje ponude
- Otvaranje elektronskih ponuda;
- Zahtjev za ispravku računske greške
- Preporuka za dodjelu/poništenje
- Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
- Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
- Tim ponuđača na e-postupku
- Generisanje enkricipskog ključa i slanje e-ponude
- Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke
- E-aukcija u postupku sa e-ponudom
- Kreiranje zapisnika u elektronskom postupku;

5. BRZI ODGOVORI NA VELIKI BROJ NAJČEŠĆIH PITANJA IZ PRAKSE  
- Kako treba da se vrši procena vrijednosti javne nabavke, sa ili bez poreza na dodatu vrednost?
- Da li ponuđač koji nije otkupio konkursnu dokumentaciju ima pravo da podnese ponudu?
- Koliko se naplaćuje konkursna dokumentacija?
- Šta ponuđač može da učini ukoliko mu je nejasna konkursna dokumentacija?
- Da li naručilac po jednom javnom pozivu može da zaključi više ugovora o javnoj nabavci?
- Koje kriterijume za ocenjivanje ponuda predviđa Zakon o javnim nabavkama?
- Kako se vrši ocenjivanje ponuda?
- Na koji način kvantifikovati kriterijume poput kvaliteta i time izbeći subjektivizam i rizik od favorizovanja nekog od ponuđača?
- Da li se posle oglašavanja javnog poziva i posle otvaranja ponuda može mijenjati predmet javne nabavke u smislu povećanja ili smanjenja predmeta?
- Da li se ponude mogu otvarati npr. dva dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda?
- Da li naručilac može da otvori neblagovremenu ponudu?
- Ko sve može da prisustvuje otvaranju ponuda?
- Da li naručilac može da dozvoli da neko od ponuđača naknadno dostavi nekakav dokument koji bi njegovu neispravnu ponudu učinila ispravnom
- Šta je ispravna ponuda?
- Kako postupiti u slučaju kada je cijena data u ponudi suviše niska?
- Kako da postupi naručilac ukoliko je vrednost ponude izabranog ponuđača veća od procenjene vrijednosti nabavke?
- Kako se tretira i da li je dozvoljen popust na ponuđenu cijenu?
- Šta su varijante ponude i da li su dozvoljene?
- Da li se Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja ponuđaču čija je ponuda odbijena kao neispravna?
- Da li ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki moraju biti u pismenoj formi? Ko potpisuje ugovor o javnoj nabavci?
- Ako se nakon postupka javne nabavke zaključi ugovor o javnoj nabavci, te nakon toga dođe do njegovog raskida, da li se novi ugovor o predmetnoj nabavci može zaključiti sa prvim sledećim ponuđačem?
- Kako da postupa naručilac ukoliko izabrani ponuđač ne želi da potpiše ugovor o javnoj nabavci?
- Da li naručilac može zaključiti višegodišnji ugovor o javnoj nabavci?
- Da li naručilac može nakon zaključenja ugovora da vrši korekciju cijene?
- Da li kod javnih nabavki male vrijednosti naručilac može da primenjuje kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude?
- Koji je rok za dostavljanje ponuda u postupcima javnih nabavki male vrijednosti?
- Da li postoji zakonski određen rok za sprovođenje postupka javnih nabavki male vrijednosti?
- Da li je potrebna saglasnost Agencije za javne nabavke na plan nabavki koji donosi naručilac?
- Kako postupiti u slučaju hitnih nabavki koje nisu predviđene planom nabavki, odnosno kako treba da izgleda plan nabavki u tom slučaju?
- Ko je kod naručioca nadležan da potpiše odluku o pokretanju postupka, odluku o dodeli ugovora, kao i druge akte koji se tiču postupka javne nabavke?  
- Koliko najmanje članova mora imati komisija za javnu nabavku?
- Da li pravnik mora biti i predsednik komisije za javnu nabavku?

 

2


PREDAVAČI

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine.
U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

MIRALEM KOVAČEVIĆ diplomirani ekonomista - Certificirani trener za javne nabavke.
Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki. 

 


KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    139 KM po jednom učesniku
■    Popust za rane prijave do 17. maja – kotizacija iznosi 128 KM
■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1