SEMINAR “ZAKON O RADU U RS, FBIH I DRŽAVNIM ORGANIMA U BIH U 2019. GODINI - KORAK PO KORAK, AKTUELNOSTI I NEDOUMICE”

1024

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na seminar:

ZAKON O RADU U RS, FBIH I DRŽAVNIM ORGANIMA U BIH U 2019. GODINI - KORAK PO KORAK, AKTUELNOSTI I NEDOUMICE

koji će se održati 16. aprila 2019. godine u hotelu "JELENA" u Banjaluci i 17. aprila 2019. godine u hotelu "HOLLYWOOD" u Sarajevu.

Radni odnosi i prava radnika u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i značajne razlike. Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte Zakona o radu u entitetima i zajedničkim organima u BiH, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod primjene Zakona o radu u praksi.

Neispravna primjena Zakona o radu je čest predmet sudskih sporova i prijavljivanja inspekciji rada. To je nešto što svakako želite izbjeći. Proces zapošljavanja radnika, poštovanje zakonskih odredbi dok je zaposlen, a i udaljavanje radnika sa posla sastoji se od niza postupaka koji se moraju ispoštovati.

Na ovom seminaru će biti pored ovoga objašnjene i druge bitne odredbe kao što su odmori i odsustva, plate i nadoknade, tok disciplinskog postupka, vođenje raznih evidencija, postupak zaštite prava radnika itd.

DA LI VAM JE CILJ DA IZBJEGNETE SUDSKE POSTUPKE I PROBLEME SA INSPEKCIJAMA?

Seminar je namjenjen svim onima koji postupaju i rade po Zakonu o radu kao što su rukovodioci preduzeća, sekretari i pravnici u institucijama, sudovima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama, menadžeri, radnici u računovodstvima, rukovodioci i sekretari sindikalnih organizacija i drugi.

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća kako bi izbjegli probleme u radu sa radnicima i ne bi se izlagali nepotrebnim sudskim troškovima ili imali problema sa inspekcijama.

ŽELITE LI DA RAZRJEŠITE NEDOUMICE VEZANE ZA ZAKON O RADU?

Seminar se odvija na dvije lokacije i to u hotelu "JELENA" u Banjoj Luci sa četiri zvjezdine, koji je smješten u glavnom administrativnom centru Republike Srpske, uz veliki šoping centar. Druga lokacija je u hotelu "HOLLYWOOD", Sarajevo - Ilidža, takođe sa 4 zvjezdice, gdje je poznato izletište i kompleks hotela u sklopu banjskog centra.

Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće u pauzama.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

KAKO ZAPOSLITI RADNIKA?
Koji su uslovi za zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o radu?, Vrste i trajanje ugovora o radu, Ugovora o radu, Probni rad koliko traje i da li je obavezan?, Rad pripravnika, Privremeno obavljanje poslova koji ne odgovaraju ni vrsti ni stepenu obrazovanja, Šta je to Akt o sistematizaciji radnih mjesta i koje firme su obavezne da ga imaju?, Kolektivni ugovor i pravilnik o radu, Koje su obaveze poslodavca vezane za Zakon o radu?, Može li i na koji način poslodavac rasporediti radnika na drugo radno mjesto?, Postoje li prednosti za poslodavca pri zapošljavanju invalida?

VRSTE UGOVORA O RADU
Sadržaj i forma ugovora o radu, Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, Ugovor o radu na određeno vrijeme, Ugovor o probnom radu, Ugovor za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, Ugovor o radu u inostranstvu, Privremeni i povremeni poslovi forma ugovora i šta se podrazumjeva pod tim poslovima?, Ugovor o stručnom osposobljavanju, Šta je studentski servis i ko ga može koristiti?

RADNO VRIJEME
Pojam radnog vremena, Puno i nepuno radno vrijeme, Skraćivanje radnog vremena, Rad od kuće, Pripravnost radnika kod kuće šta podrazumjeva i kako se plaća?, Prekovremeni rad, Dvokratni rad, Preraspodjela radnog vremena, Noćni rad i rad u smjenama, Posebna zaštita radnika koji rade noću, Može li jedan radnik raditi stalno istu smjenu npr. noćnu?, Ko i kako vodi evidenciju o radnom vremenu?

ODMORI I ODSUSTVA
Odmor u toku radnog vremena, Dnevni odmor između dva uzastopna radna dana, Sedmični odmor, Minimalni godišnji odmor, Sticanje prava na godišnji odmor, Način korištenja godišnjeg odmora morate li izaći radniku u susret?, Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, Nadoknada radniku za neiskorišten godišnji odmora, Zaštita prava na godišnji odmor, Plaćeno odsustvo ko i pod kojim uslovima ima pravo na njega?, Neplaćeno odsustvo

PLATE I NAKNADE
Pravo na platu, Uvrđivanje najniže plate, Osnovna plata, Obračun plate i isplata plate, Mora li se radniku dati platna lista i dokazi o uplaćenim doprinosima?, Mora li se plata isplaćivati na tekući račun ili se može isplaćivati "na ruke"?, Koje se naknade mogu, a koje moraju isplaćivati radnicima?, Šta ako poslodavac ne može isplatiti platu na vrijeme?

KAKO OTPUSTITI RADNIKA?
Razlozi za otkaz ugovora o radu, Kompletna procedura ispravnog otkazivanja ugovara o radu od strane poslodavca, Šta ako Vas radnik tuži sudu? Koje dokumente i dokaze morate posjedovati?, Može li poslodavac otpustiti radnika dok je na bolovanju?

DISCIPLINSKI POSTUPAK
Mora li se provoditi disciplinski postupak?, Disciplinski postupak prema Zakonu o radu, Disciplinski postupak u preduzećima sa malim brojem zaposlenih, Disciplinski postupak u javnim preduzećima, Obaveza donošenja akta o disciplinskom postupku u javnim preduzećima, Osnovni sadržaj akta o disciplinskom postupku, Organi odlučivanja o disciplinskoj sankciji, Pravni lijek i organ odlučivanja o pravnom lijeku

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA RADNIKA
Zahtjev za zaštitu prava, Mirenje, Obraćanje inspekciji, Tužba, U koji slučajevima najčešće radnik uspjeva na sudu dobiti tužbu protiv poslodavca?

PERSONALNI DOSIJE RADNIKA
Šta je personalni dosije radnika?, Ko je sve obavezan voditi personalne dosije radnika?, Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac, Utvrđivanje procedura za upravljanje informacijama o radnicima, Obaveze poslodavca kod obrade i kontrolora ličnih podataka radnika, Zaštita personalnih dokumenata radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Čuvanje podataka radnika

SPECIFIČNOSTI ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

RAZLIKE U ZAKONU O RADU RS I FBIH

RAZNE PITANJA IZ RADNIH ODNOSA
Mirovanje prava iz radnog odnosa, Zaštita radnika, Zaštita ličnih podataka radnika, Ljekarski pregled radnika, Porodiljsko odsustvo, Mogu li muškarci uzeti porodiljsko odsustvo?, Plate za vrijeme porodiljskog odsustva, Prava radnika sa umanjenom radnom sposobnosću, Šta podrazumjeva "zlostavljanje na radu" – mobing?, Smije li poslodavac koristiti različite tehnologije za video i audio nadzor radnika?

13. OČEKIVANE IZMJENE ZAKONA U 2019. GODINI

 

2


PREDAVAČI

EMIR MEHMEDOVIĆ, dipl. iur., dr. sci. je zaposlen u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u kojem od 2011. godine obavlja funkciju Glavnog upravnog inspektora. Docent je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu.
Već više od 8 godina je aktivan je predavač iz oblasti radnog i upravnog prava, te kancelarijskog poslovanja. Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti radnog i upravnog prava.

DANIJELA RADONIĆ, diplomirani pravnik. Od 2010. godine je zaposlena u Višem privrednom sudu u Banjoj Luci. U NLB banci a.d. Banja Luka radila je na pravnim poslovima u periodu od 2002. godine do 2010. godine. Od 2011. godine se nalazi na Listi arbitara koju vodi JU Agencija za mirno rjesavanje radnih sporova Banja Luka, a bila je angažovana i u postupcima mirenja i u arbitražama. Od stupanja na snagu novog Zakona o radu u Republici Srpskoj (20.01.2016. godine) aktivan je predavač na seminarima na temu primjene Zakona, te koautor više priručnika za radne odnose. Samostalno je objavila Komentar Zakona o mjenici Republike Srpske sa sudskom praksom, te Priručnik za poslovanje sa mjenicom. Napisala je više stručnih i naučnih radova iz oblasti radnih odnosa i mjeničnog prava koji se objavljeni u naučnim i stručnim časopisima (Finrar, Pravni savjetnik, Pravo i finansije, Advokatura, Vještak, Izbor Sudske prakse, Pravni život).

 


KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    139 KM po jednom učesniku
■    Popust za rane prijave do 3. aprila – kotizacija iznosi 128 KM

■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.


Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1