SEMINAR PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U 2018. GODINI ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE

HOTEL "MOSTAR", MOSTAR 

27. februar 2018. godine

           

HOTEL "KARDIAL", TESLIĆ

28. februar 2018. godine


1011


Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na seminar:

SEMINAR PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U 2018. GODINI ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE

koji će se održati 27. februara 2018. godine u hotelu "MOSTAR" u Mostaru i 28. februara 2018. godine u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici kod Teslića.

Pravilno provođenje javnih nabavki je jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svake firme. Ako su zaposleni koji rade kod ugovornih organa na provođenju postupka nabavke, a i zaposleni kod ponuđača na pripremi ponuda dobro upoznati sa svim pravilima to im omogućuje da izbjegnu sve zakonske probleme koji mogu nastati, a njihovim organizacija i preduzećima donosi materijalnu korist.

Zbog ovoga, na ovom seminaru će biti objašnjena procedura javnih nabavki idući postepeno kroz sve segmente od planiranja i pripreme plana nabavki, priprema ponuda, do njihovog razmatranja i žalbenog postupka. Pošto je usvojen i novi "Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke" učesnici seminara će biti upoznat sa novinama koje on donosi.

Takođe će biti objašnjeno koje neophodne radnje morate odmah obaviti kako bi bili spremni za 2018. godinu.

Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Seminar je veoma koristan i ponuđačima u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke, ispravno pripremiti svoje ponude i kako bi razumjeli i ostvarili svoja prava u žalbenom postupku.

Učesnici seminara će dobiti kao radni materijal veliki broj primjera različitih dokumenata na osnovu kojih oni mogu praviti svoje dokumente.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU U PRILOGU ILI NA OVOM LINKU .

Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu

1011 2

Predavači će u okviru tema obraditi:

1. PRIPREMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU I USLOVI ZA ZAKONIT POČETAK JAVNE NABAVKE
Šta je plan javnih nabavki, ko ga predlaže, a ko ga usvaja, šta on obuhvata, kako se može mijenjati plan nabavki, Priprema za pokretanje postupka nabavki, Imenovanje komisije za nabavke, Utvrđivanje kriterija za ocjenu ponuda, Pripremu obavještenja o nabavci, Javno otvaranje ponuda, Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Rješavanje eventualnih prigovora, Zaključivanje ugovora o nabavci, Objavljivanje na sajtu i način kasnijeg čuvanje dokumentacije, Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta, Šta ćemo sa neutrošenim sredstvima iz 2017. godine, Preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa novom Odlukom o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Kako se čuva dokumentacija iz oblasti javnih nabavki

2. PRIPREMA PONUDE DETALJNO OBJAŠNJENO I NAJČEŠĆE GREŠKE
Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

3. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA SPECIFIČNE NABAVKE SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
Javne nabavke u školama, sa posebnim osvrtom na održavanje ekskurzija, izleta i škole u prirodi, Javne nabavke u zdravstvenim ustanovama. Specifičnosti primjene propisa iz oblasti, javnih nabavki u zdravstvu, Javne nabavke u pravosuđu - Nabavke kancelarijskog materijala, omota spisa, kompjuterskog materijala, goriva, edukacija ..., Postupci nabavke koje sprovode organi lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća, Kupovina automobila, Kupovina dnevne štampe i stručne literature, Usluge servisiranja automobila, Nabavka usluga telefonije i interneta, Nabavka električne energije, Nabavka reagenasa, ljekova, medecinskih aparata, Nabavka građevinskih radova, Nabavka usluga edukacije

4. POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI I E-AUKCIJA
Sve o postupcima male vrijednosti.
Objašnjenje načina provođenja E-aukcije koju su ugovorni organi obavezni primjenjivati od 2018-e godine u još većem procentu i problemi i nejasnoće pri njenom provođenju u praksi.

5. PRAVILNIK O OBUCI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
Ko je nadležan za organizaciju i održavanje obuke, ko može i treba prisustvovati obuci, broj kandidata koji mogu učestvovati na obuci, ko snosi troškove obuke, kakav je program obuke, način polaganja ispita, ostali programi obuke

6. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA U NAJAVI I PITANJA UČESNIKA
Šta nas to očekuje u ovoj godini ?

PREDAVAČI

DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine.
U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

MIRALEM KOVAČEVIĆ diplomirani ekonomista - Certificirani trener za javne nabavke.
Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke.
Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora.
Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.
Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

149 KM po jednom učesniku

Popust za rane prijave do 14. februara – kotizacija iznosi 129 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
CERTIFIKATI


Po završetku seminara, učesnici dobijaju
certifikate o pohađanju seminara.

 DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU U PRILOGU ILI NA OVOM LINKU .

Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu