1014

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR AKTUELNA PITANJA I PROBLEMI PRI POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

HOTEL "KARDIAL", BANJA VRUĆICA - 31. MAJ 2018. godine


Ovaj seminar će se baviti najvažnijim aspektima i pitanjima javnih nabavki.
Seminar se održava u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici, kompleks koji godišnje posjeti preko 220.000 posjetilaca i koji pruža predivan doživljaj svojom atraktivnošću.
Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.
Seminar je VEOMA KORISTAN I PONUĐAČIMA u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti kompletan postupak kvalitetne pripreme svojih ponude i kako bi znali kako komisije za javne nabavke analiziraju njihove ponude i upoznaju se sa problemima koji se mogu javiti.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI OVDE U POZIVNOM PISMO , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE .

Predavači će u okviru tema obraditi:

NA ŠTA TREBA OBRATITI POSEBNU PAŽNJU KOD PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE ?

- Na koji način definisati uslove, zahtjevati potrebne dokaze i druge odredbe u TD?
- Smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
- Kako odabrati ispravno kriterijume za selekciju i dodjelu ugovora?
- Da li je naša dužnost da vodimo računa o razlučitim rokovima plaćanja u RS, FBiH i BD?
- Šta ne bi trabalo da zaboravimo – koje priloge bi trebali tražiti uz tendersku dokumentaciju (izjave, obrasce i dr.)?
- Na koji način trebate odgovarati ponuđačima na postavljena pitanja vezanih za tendersku dokumentaciju ?
- Zašto je bitno definisati rokove isporuke tj. izvršenja ugovora?
- Kako da definišemo uslove vezane za dostavljanje garancija za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla?
- Da li svi članovi grupe ponuđača moraju preuzeti TD sa portala nabavki?
- Pitanja i odgovori.

POSTUPAK NABAVKA VOZILA I OPREME

- Izbor postupka za nabavku vozila i opreme,
- Pravilno definisanje tehničkih specifikacija,
- Podjela predmeta nabavke na LOT-ove,
- Ispravan način definisanje kvalifikacionih uslova ponuđača,
- Šta je lizing i vrste lizinga,
- Izrada tenderske dokumentacije za nabavku vozila i opreme putem lizinga,
- Kako se u računovodstvu tretiraju vozila i opreme koja su nabavljena putem lizinga.
- Pitanja i odgovori

KAKO DA PRIPREMITE KVALITETNU PONUDU ?

- Vršenje pretrage obavješenja na portalu JN
- Dokumentirati učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije
- Osnovni elementi ponuda (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.).
- Način priprema i predaje garancija i dokaza za ličnu, finansijsku i profesionalnu sposobnost?
- Da li ponuda može biti odbačena zbog nekorištenja originalnih obrazaca iz tenderske dokumentacije, forme garancija za ozbiljnost ponude, poveza itd.?
- Zaašto se traži čvrsti uvez ponude?
- Kako se određuje najpovoljnije ponuđača i najčešća nedoumice kod njegovog izbora ?
- Da li ponuđači moraju striktno poštovati rokove za dostavljanje dokumenata kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji ? Šta da radimo ako se rokovi ne ispoštuju: Da li izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?
- Kako i kome se dozvoljava uvid u ponude na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama?
- Da li isti ponuđač ima pravo više puta tražiti uvid?
- U kojim slučajevima se može poništiti izbor najpovoljnijeg ponuđača ?
- Da li je obavezno numerisanje numerisanje i parafiranje ponude i na koji način se to radi?
- Kako se dostavljaju ponude koje imaju više lotova?
- Da li je za svaki lot potrebno dostavljati kompletnu dokumentaciju?
- Koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje može ovjeriti ponuđač svojim pečatom?
- Pitanja i odgovori

PROBLEM NEPRIRODNO NISKE CIJENE

- Pravni okvir,
- Prednosti i nedostaci raznih kriterija za dodjelu ugovora
- Kad možemo smatrati da je cijena neprirodno niska?
- Zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene,
- Pojašnjenje neprirodno niske cijene od strane ponuđača,
- Kad možemo i trebamo odbiti ponude zbog neprirodno niske cijene,
- Kako umanjiti rizike od dostavljanja ponude sa nepriodno niskom cijenom,
- Neprirodno niska cijena kod E-aukcije
- Pitanja i odgovori

NAJČEŠĆE NEJASNOĆE KOD E-AUKCIJE

- Postupak E-aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”;
- Provođenje E-aukcije u postupcima u kojima imamo više lotova
- Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
- Kreiranje izvještaja o toku i završetku E-aukcije;
- Šta je to validacija u E-aukciji;
- Pitanja i odgovori

NOVI PRAVILNIK O OBUCI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- U čijoj je nadležnost organizacija i održavanje obuke
- potrebni uslovi za pristupanje obuci
- Ko bi trebao da prisustvuje obuci za službenika za JN?
- Sadržaj programa obuke
- Provođenje obuke
- Način polaganja ispita
- Ostali programi obuke
- Pitanja i odgovori

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 148 KM po jednom učesniku
Popust za rane prijave do 18. maja – kotizacija iznosi 128 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax 051 466 600

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 066 240 000 i 066 299 999.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI OVDE U POZIVNOM PISMO , a PRIJAVNI OBRAZAC OVDE .